Περιεχόμενο κατάρτισης

Η επιλογή «Περιεχόμενο κατάρτισης» εμφανίζει την παρακάτω οθόνη στην οποία αφού συμπληρώσουμε τη «Φάση Προγράμματος» καταχωρούνται τα στοιχεία:


 • Ενότητα (περιγραφή όλων των ενοτήτων του προγράμματος)
 • Θ - Π (ώρες Θεωρίας, ώρες Πρακτικής)
 • Τηλε. (Αν πρόκειται για τηλεκατάρτιση)
 • Κωδικός ενότητας


Για κάθε Ενότητα συμπληρώνουμε:

 • Περιεχόμενο Ενότητας (περιγραφή)
 • Επιχ.  (τσεκάρουμε αν το συγκεκριμένο περιεχόμενο ενότητας θα υλοποιηθεί σε επιχείρηση με στόχο τον υπολογισμό της αμοιβής του Εκπαιδευτή. Αν δεν το τσεκάρουμε τότε η εκπαίδευση γίνεται στο ΚΕΚ και είναι είτε θεωρία είτε πρακτική σε εργαστήριο ανάλογα σε ποια στήλη (Θ ή Π) γράφουμε τις ώρες διδασκαλίας )
 • Θ - Π (ώρες Θεωρίας, ώρες Πρακτικής)
 • Εκπαιδευτές. Η καταχώριση αυτή είναι υποχρεωτική. (Η ενεύρεση τους γίνεται από την ομάδα των εκπαιδευτών της συγκεκριμένης φάσης. Ο εκπαιδευτής/τές θα εμφανιστει ως πρόταση στο ωρολόγιο πρόγραμμα κατά τον προγραμματισμό της ενότητας )
 • Αναπλ. (αφορά τους Εκπαιδευτές που είναι Αναπληρωματικοί).
 • Πλήκτρα εργασιών


Τα πλήκτρα που υπάρχουν σε αυτή την οθόνη για διάφορες εργασίες είναι


 • Εισαγωγή ωρολογίου προγράμματος.

Ανοίγει την φόρμα καταχώρησης του ωρολογίου για την συγκεκριμένη φάση προγράμματος.

Η ίδια φόρμα ανοίγει και από την εργασία Προγράμματα – Προγραμματισμός κατάρτισης – Εισαγωγή ωρολογίου προγράμματος.


 • Προγραμματισμός πρακτικής.


               

Ανοίγει την φόρμα καταχώρησης του προγραμματισμού πρακτικής για την συγκεκριμένη φάση προγράμματος.

Η ίδια φόρμα ανοίγει και από την εργασία Προγράμματα – Προγραμματισμός κατάρτισης – Προγραμματισμός πρακτικής άσκησης. • Αντιγραφή περιεχομένου από άλλο πρόγραμμα.  


Επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου κατάρτισης από άλλο πρόγραμμα το οποίο έχει ομοειδές περιεχόμενο. Η εργασία αυτή μπορεί να εκτελεστεί μόνο εφόσον το περιεχόμενο κατάρτισης είναι κενό.


Ανοίγει η ακόλουθη φόρμαστην οποία επιλέγουμε το άλλο πρόγραμμα και κάνουμε κλικ στο ίδιο πλήκτρο για να φέρει το περιεχόμενο του άλλου προγράμματος σε αυτό στο οποίο εργαζόμαστε. Εάν δεν επιλέξουμε ενότητα για αντιγραφή, μεταφέρεται το σύνολο των ενοτήτων που απαρτίζουν το περιεχόμενο του προς αντιγραφή προγράμματος


 • Προεπισκόπηση έκθεσης

Εμφανίζεται μία αναλυτική προβολή του ωρολογίου για να γίνει έλεγχος ότι όλα έχουν καταχωρηθεί σωστά.


Στην παρακάτω οθόνη βλέπουμε ένα παράδειγμα.
Αυτόματη καταχώρηση περιεχομένου ειδικότητας


Σε επιχειρησιακά για τα οποία έχετε ορίσει δομή περιεχομένου ειδικοτήτων/μαθημάτων, μπορείτε αυτόματα να εισάγετε το περιεχόμενο κατάρτισης.


Εφόσον έχετε επιλέξει το πρόγραμμα για το οποίο θέλετε να εισάγετε αυτόματα το περιεχόμενο, στην διαχείριση προγραμμάτων επιλέγετε την ειδικότητα την οποία θέλετε να συνδέσετε με το πρόγραμμα.


Όταν ανοίξετε το περιεχόμενο κατάρτισης και εφόσον αυτό είναι κενό, θα βρείτε στο κάτω μέρος την κουμπί : Αυτόματη καταχώρηση περιεχομένου ειδικότητας. Εφόσον κάνετε κλικ σε αυτό και επιβεβαιώσετε την ενέργειά σας, η δομή του περιεχομένου (όπως την έχετε ορίσει αντίστοιχα στην Δομή περιεχομένου κατάρτισης), θα δημιουργηθεί αυτόματα ως περιεχόμενο, με τους τίτλους και το περιεχόμενο των μαθημάτων, καθώς επίσης και με το σύνολο των ωρών κάθε μαθήματος. Πλέον, μπορείτε να προσαρμόσετε το περιεχόμενο όπως θέλετε, κάνοντας τις όποιες απαραίτητες αλλαγές.