• Ισοζύγια ειδών

Δίνεται η δυνατότητα να εκτυπωθούν Ισοζύγια Ειδών τα οποία υπακούουν στο φίλτρο που έχει οριστεί. Τα στοιχεία που ορίζει ο χρήστης για τα Ισοζύγια είναι:

  • Από Περίοδο
  • Έως Περίοδο
  • Εμφάνιση (συνολικά ή κατά παράρτημα ή κατά είδος, ανάλυση κατά Παράρτημα)
  • Παράρτημα
  • Εμφάνιση (όλων ή κινηθέντων ή μη μηδενικών υπολοίπων ή επιλογή υπολοίπου με ορισμό φίλτρου)        
  • Αποτίμηση (τιμή με την οποία θα γίνει Αποτίμηση Υπολοίπου. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: τελευταία τιμή κόστους - μέση τιμή κόστους - μέση σταθμική τιμή κόστους - τιμή κόστους LIFO - τιμή κόστους FIFO)