Ομάδες εταιριών πρακτικής


Με την εργασία αυτή γίνεται η σύνδεση ανάμεσα στις εταιρίες πρακτικής και τα προγράμματα στα οποία συμμετέχουν. Οι εταιρίες πρακτικής πρέπει να είναι ήδη καταχωρημένοι στο αρχείο των εταιριών (Εταιρίες – Διαχείριση εταιριών), και τα προγράμματα πρέπει να έχουν ήδη δημιουργηθεί στο αρχείο προγραμμάτων (Προγράμματα – Διαχείριση προγραμμάτων). Για κάθε πρόγραμμα μπορούμε να έχουμε περισσότερες της μίας ομάδας εταιρειών, για να συμμετέχουν  π.χ. οι μεν σε μία φάση του προγράμματος και οι δε σε άλλη.Για να προσθέσουμε μία εταιρεία στην ομάδα συμπληρώνουμε τα εξής στοιχεία


 • Εταιρεία. Γίνεται ανεύρεση από τις εταιρείες που είναι ήδη καταχωρημένες στο αρχείο εταιρειών. Ανεύρεση γίνεται είτε κατά επωνυμία είτε κατά ΑΦΜ
 • Αμοιβή. Η αμοιβή της εταιρείας ανά ανθρωποώρα καταρτιζόμενου που κάνει πρακτική.
 • Θέσεις πρακτικής. Ο αριθμός των καταρτιζομένων που θα πάνε σε αυτή την εταιρεία για την πρακτική τους άσκηση.
 • Πρόθεση απασχόλησης. Ο αριθμός των καταρτιζομένων που προτίθεται η εταιρεία να προσλάβει όπως δηλώνεται πριν την έναρξη του προγράμματος.
 • Πρόθεση απασχόλησης 2 . Ο αριθμός των καταρτιζομένων που προτίθεται η εταιρεία να προσλάβει όπως δηλώνεται μετά την λήξη του προγράμματος.
 • Επόπτης πρακτικής.. Το στοιχείο συμπληρώνεται με ανεύρεση από τους εκπαιδευτές που έχουν καταχωρηθεί στην ομάδα εκπαιδευτών (Για αυτό το λόγο καταχωρείται στην ομάδα εκπαιδευτών ο επόπτης πρακτικής).
 • Υποκατάστημα. Αν η πρακτική θα γίνει σε υποκατάστημα της εταιρείας, συμπληρώνουμε το υποκατάστημα στο οποίο θα γίνει η πρακτική. Το στοιχείο συμπληρώνεται με ανεύρεση από την σελίδα υποκαταστήματα του αρχείου εταιρειών.
 • Παρατηρήσεις. Συμπληρώνονται στοιχεία ανάλογα με το επιχειρησιακό. Π.χ. στο επιχειρησιακό «Εξειδικευμένες δεξιότητες», στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται το αντικείμενο πρακτικής άσκησης.
 • Ημερομηνία σύμβασης. Η ημερομηνία που έγινε η σύμβαση με την εταιρεία.
 • Ακύρωση. Τσεκάρεται για τις εταιρείες που ενώ συμπεριελήφθησαν στην έναρξη τελικά δεν χρησιμοποιήθηκαν.
 • Διαφορά από την τεχνική προσφορά. Τσεκάρεται για τις εταιρείες που δεν συμπεριλαμβάνονταν στην τεχνική αλλά μπήκαν στην έναρξη.
 • Διαφορά από την έναρξη. Τσεκάρεται για τις εταιρείες που μπήκαν μετά την έναρξη.


Σε περίπτωση που δεν πρόκειται για προγράμματα στα οποία γίνεται πρακτική, αλλά για προγράμματα ΛΑΕΚ, στην οθόνη αυτή καταχωρούνται οι εταιρείες οι οποίες στέλνουν το προσωπικό τους για εκπαίδευση.


 • Λοιπές εργασίες


Στην οθόνη των ομάδων εταιρειών με δεξί κλικ εμφανίζεται το παρακάτω αναδυόμενο μενού:Οι εργασίες που μπορούμε να κάνουμε με την χρήση του αναδυόμενου μενού είναι:


 • Δημιουργία συμφωνητικών εταιρειών. Δημιουργείται το συμφωνητικό με βάση το πρότυπο που έχει δηλωθεί στο επιχειρησιακό στο οποίο ανήκει το πρόγραμμα.