Ομάδες εκπαιδευτών


Με την εργασία αυτή γίνεται η σύνδεση ανάμεσα στους εκπαιδευτές και τα προγράμματα στα οποία διδάσκουν. Οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι ήδη καταχωρημένοι στο αρχείο εκπαιδευτών (Εκπαιδευτές – Διαχείριση εκπαιδευτών), και τα προγράμματα πρέπει να έχουν ήδη δημιουργηθεί στο αρχείο προγραμμάτων (Προγράμματα – Διαχείριση προγραμμάτων)


Για κάθε πρόγραμμα μπορούμε να έχουμε περισσότερες της μίας ομάδας εκπαιδευτών, για να διδάξουν π.χ. οι μεν σε μία φάση του προγράμματος και οι δε σε άλλη.Για να προσθέσουμε ένα εκπαιδευτή στην ομάδα συμπληρώνουμε τα εξής στοιχεία:


(Τα στοιχεία που είναι συμπληρωμένα με κόκκινο πρέπει να συμπληρώνονται οπωσδήποτε, διαφορετικά δεν είναι δυνατόν να γίνει ο υπολογισμός της αμοιβής του εκπαιδευτή, η παρακράτηση φόρου και οι ασφαλιστικές του κρατήσεις (ΙΚΑ)).


 • Ονοματεπώνυμο. Γίνεται ανεύρεση από τους εκπαιδευτές που είναι ήδη καταχωρημένοι στο αρχείο εκπαιδευτών.
 • ΑΦΜ. Η εφαρμογή φέρνει αυτόματα το στοιχείο αυτά από το αρχείο εκπαιδευτών. Αν το στοιχείο δεν είναι συμπληρωμένο στο αρχείο εκπαιδευτών, μπορούμε να το συμπληρώσουμε εδώ και το αρχείο εκπαιδευτών ενημερώνεται αυτόματα.
 • ΑΔΤ. Η εφαρμογή φέρνει αυτόματα το στοιχείο αυτά από το αρχείο εκπαιδευτών. Αν το στοιχείο δεν είναι συμπληρωμένο στο αρχείο εκπαιδευτών, μπορούμε να το συμπληρώσουμε εδώ και το αρχείο εκπαιδευτών ενημερώνεται αυτόματα.
 • Αμοιβή Θεωρίας. Η ωριαία αμοιβή του εκπαιδευτή αν διδάσκει θέματα θεωρίας.
 • Αμοιβή Εργαστηρίου. Η ωριαία αμοιβή του εκπαιδευτή αν διδάσκει θέματα πρακτικής που γίνεται σε εργαστήριο.
 • Αμοιβή Πρακτικής. Η ωριαία αμοιβή του εκπαιδευτή αν διδάσκει θέματα πρακτικής που γίνεται σε επιχειρήσεις.
 • Εταιρεία. Αν πρόκειται για εκπαιδευτή πρακτικής εταιρείας, συμπληρώνουμε την εταιρεία από την οποία προέρχεται. Το στοιχείο συμπληρώνεται με ανεύρεση από τις εταιρείες που έχουν δηλωθεί στην ομάδα εταιρειών του προγράμματος.
 • Διακρατικός εταίρος. Αν πρόκειται για εκπαιδευτή που προέρχεται από διακρατικό εταίρο, συμπληρώνουμε τον  διακρατικό εταίρο από τον οποίο προέρχεται. Το στοιχείο συμπληρώνεται με ανεύρεση από τους διακρατικούς εταίρους  που έχουν δηλωθεί στην ομάδα διακρατικών εταίρων του προγράμματος.
 • Σύμφωνη γνώμη ΕΚΕΠΙΣ. Αν ο εκπαιδευτής δεν είναι πιστοποιημένος αλλά υπάρχει σύμφωνη γνώμη του ΕΚΕΠΙΣ για την χρησιμοποίησή του, τσεκάρουμε το πεδίο αυτό.
 • ΑΠ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης του ΕΚΕΠΙΣ.
 • Κατηγορία. Κατατάσσεται ο εκπαιδευτής σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες
  • Εκπαιδευτές ΕΚΕΠΙΣ αμειβόμενοι από το ΚΕΚ

Ο εκπαιδευτής αμείβεται  από το ΚΕΚ, Η εφαρμογή υπολογίζει για αυτόν αμοιβές και ΙΚΑ.

  • Εκπαιδευτές εταιρείας αμειβόμενοι με ΙΚΑ από το ΚΕΚ για την πρακτική άσκηση

Πρόκειται για εκπαιδευτή πρακτικής που αμείβεται από το ΚΕΚ. Η εφαρμογή υπολογίζει για αυτόν αμοιβή και ΙΚΑ

  • Εκπαιδευτές εταιρείας αμειβόμενοι χωρίς ΙΚΑ από το ΚΕΚ για την πρακτική άσκηση

Πρόκειται για εκπαιδευτή πρακτικής που αμείβεται από το ΚΕΚ. Η εφαρμογή υπολογίζει για αυτόν μόνο αμοιβή.

  • Εκπαιδευτές εταιρείας αμειβόμενοι από την εταιρεία για την πρακτική άσκηση. Πρόκειται για εκπαιδευτή πρακτικής που αμείβεται από την εταιρεία του. Η εφαρμογή δεν υπολογίζει αμοιβή και ΙΚΑ για αυτό τον εκπαιδευτή.
  • Εκπαιδευτές εταιρείας αμειβόμενοι από την εταιρεία τους συνολικά

Πρόκειται για εκπαιδευτή πρακτικής που αμείβεται από την εταιρεία τους. Η εφαρμογή δεν υπολογίζει αμοιβή και ΙΚΑ για αυτό τον εκπαιδευτή.


Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται ο εκπαιδευτής δημιουργείται και το αντίστοιχο συμφωνητικό σύμφωνα με τον ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΚ 2004-2006».


Στην ομάδα εκπαιδευτών πρέπει να καταχωρείται και ο επόπτης (ή οι επόπτες) πρακτικής, χωρίς να συμπληρώνονται στοιχεία για την ανά ώρα αμοιβή του για θεωρία και πρακτική, εκτός αν είναι ταυτόχρονα και εκπαιδευτής οπότε συμπληρώνουμε ανάλογα. • Λοιπές εργασίες


Στην οθόνη των ομάδων εκπαιδευτών με δεξί κλικ εμφανίζεται το παρακάτω αναδυόμενο μενού:
Οι εργασίες που μπορούμε να κάνουμε με την χρήση του αναδυόμενου μενού είναι:


 • Συμμετοχή σε προγράμματα

Δείτε την αντίστοιχη εργασία στο κεφάλαιο εκπαιδευτές.


 • Προσθήκη εκπαιδευτή

Ανοίγει η φόρμα διαχείρισης εκπαιδευτών για να προσθέσουμε νέο εκπαιδευτή, αν ο εκπαιδευτής που θέλουμε να συνδέσουμε με το πρόγραμμα δεν είναι ήδη καταχωρημένος στο αρχείο εκπαιδευτών.


 • Άνοιγμα φόρμας εκπαιδευτή

Ανοίγει η φόρμα διαχείρισης εκπαιδευτών με εντοπισμένο τον συγκεκριμένο εκπαιδευτή