• Καταχώρηση προϋπολογισμών

Στην οθόνη αυτή καταχωρούνται τα στοιχεία του προϋπολογισμού για κάθε πρόγραμμα κατά Δράση υλοποίησης.


Ο προϋπολογισμός μπορεί να είναι:

 • Προϋπολογισμός προς κάλυψη
 • Προϋπολογισμός εξόδων (π.χ. σε αυτοχρηματοδοτούμενα)

Κατά Δράση συμπληρώνουμε τα ποσά από:

 • ΕΚΤ
 • ΕΤΠΑ
 • Εθνική Συμμετοχή • Ανάλυση Κωδικών Προϋπολογισμού

Στην σελίδα αυτή συμπληρώνονται αναλυτικά τα ποσά κατά κωδικό προϋπολογισμού.

Υπάρχουν τρεις τρόποι καταχώρησης των κωδικών προϋπολογισμού:

 • Με επιλογή του χρήστη κάθε κωδικού από αυτούς που έχουν δηλωθεί στο επιχειρησιακό
 • Με το πλήκτρο  μπορούμε να αντιγράψουμε τους κωδικούς όπως αυτοί έχουν στηθεί για ένα άλλο πρόγραμμα.
 • Με το πλήκτρο  μπορούμε να αντιγράψουμε το σχέδιο προϋπολογισμού του επιχειρησιακού στο οποίο ανήκει το πρόγραμμα.

Για κάθε Κωδικό Προϋπολογισμού πρέπει να δηλωθούν και οι λογαριασμοί του προγράμματος που τον τροφοδοτούν.


Η εφαρμογή συμπληρώνει αυτόματα την στήλη Απορρόφηση ανάλογα με την ανάλυση των δαπανών στα προγράμματα.


Κατανομή κατά έτος

Στην σελίδα αυτή συμπληρώνονται τα στοιχεία κατανομής των προϋπολογισμών κατά έτος, στην περίπτωση που έχει τεθεί όριο απορρόφησης κατά έτος.

Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι:

 • Έτος
 • Ποσό από ΕΚΤ
 • ΕΤΠΑ
 • Εθνική Συμμετοχή