Διαχείριση προγραμμάτων


«Υποέργα»  -  «Προγράμματα»  -  «Δράσεις»  -  «Φάσεις υλοποίησης»


Σε πρώτη φάση επιλέγουμε το Επιχειρησιακό Πλαίσιο στο οποίο ανήκει το Πρόγραμμα που θέλουμε να καταχωρήσουμε ενώ στη συνέχεια συμπληρώνουμε τα απαιτούμενα στοιχεία και στις τρεις σελίδες του μενού, όπως περιγράφεται παρακάτω:


Στη σελίδα «Υποέργα» καταχωρούμε τα ακόλουθα στοιχεία: • Κωδικός Υποέργου
 • Τίτλος υποέργου
 • Κωδικός Έργου
 • Άξονας
 • Μέτρο
 • Τίτλος  Έργου
 • Εγκριτική
 • Προϋπολογισμός Υποέργου
 • Αριθμός καταρτιζομένων
 • Σύνολο ΑΩ
 • Προυπολογισμός Υποέργου
 • Περίοδος Υλοποίησης
 • Περιφέρεια – σε Εργα ΠΕΠ- με το chekbox Εντυπα/Περιφέρεια
 • Υπεύθυνος υποέργου  (επιλογή από αρχείο Συναλλασσομένων )
 • Ειδικά έντυπα – εντυπα της περιφέρειας σε προγράμματα ΠΕΠ


Με το εικονίδιο   καταχωρούμε τις εισροές των δόσεων του υποέργου και τις επιμερίζουμε στα προγράμματα που υλοποιούνται στον υποέργο αυτό. Οι πληροφορίες αυτές, ανάλογα με τις απαιτήσεις του αναθέτοντα φορέα, εμφανίζονται στα έντυπα αποπληρωμής.

Στη σελίδα «Παρακολούθηση εισροών υποέργου» καταχωρούμε τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Ημερομηνία  (ημερομηνία εισροής)
 • Σειρά  (για ά δόση1, β’ δόση 2, γ΄δόση 3)
 • Παρατηρήσεις
 • Ποσό

Στο κάτω μέρος της φόρμας μπορούμε να επιμερίσουμε το ποσό το ποσό της εισροής στα προγράμματα που υλοποιούνται στο υποέργο αυτό.

Με το εικονίδιο  καταχωρούμε τους δείκτες στόχους του τεχνικού δελτίου για την ορθή έκδοση των τριμηνιαίων και εξαμηνιαίων εντύπων παρακολούθησης.
Στη σελίδα «Προγράμματα» καταχωρούμε τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Κωδικός προγράμματος (αύξων αριθμός)
 • Περιγραφή προγράμματος
 • Πλήρης Τίτλος
 • Εγκριτική
 • Υπεύθυνος (επιλογή από αρχείο Συναλλασσομένων)
 • Κωδικός Έγκρισης (από εγκριτική)
 • Τραπεζικός λογαριασμός (ο λογαριασμός που θα κατατεθούν τα χρήματα)

Η επιλογή του λογαριασμού γίνεται από το αρχείο Τραπεζικών Λογαριασμών (Λογιστική  Λογαριασμοί  Παράμετροι  Τράπεζες) και επιλέγονται εκείνοι οι λογαριασμοί που έχουν χρησιμοποιηθεί στα αξιόγραφα (Λογιστική  Αξιόγραφα  Παράμετροι Αξιογράφων  Τύποι Αξιογράφων) στην θέση Τραπεζικοί Λογαριασμοί.

 • Leader – Management (δεν πρέπει να αλλάζουν. Έχουν σχέση μόνο με Κοινοτικές Πρωτοβουλίες).


Στη σελίδα «Δράσεις» καταχωρούνται τα ακόλουθα στοιχεία:    

 • Κωδικός, Περιγραφή Δράσης
 • Εκ# (ο αριθμός των εκπαιδευομένων)
 • Έναρξη, Λήξη  (οι ημερομηνίες επιλεξιμότητας)
 • Κα (αν το πρόγραμμα είναι Κατάρτιση)
 • Εx (αν είναι δράση εταίρου)


 


Επιπλέον ανά Δράση καταχωρούνται τα στοιχεία:

 • Περιφέρεια (επιλογή από καταχωρημένα δεδομένα)
 • Χώρος Υλοποίησης (επιλογή από καταχωρημένα δεδομένα)
 • Θεματικό Πεδίο (επιλογή από καταχωρημένα δεδομένα)
 • Πεδίο Κατάρτισης (επιλογή από καταχωρημένα δεδομένα)
 • Συνεργαζόμενος Φορέας (επιλογή από καταχωρημένα δεδομένα)
 • Επιχειρήσεις Πρακτικής - Πόλη
 • Διακρατικός Φορέας - Χώρα
 • Κατηγορία Αμοιβής Καταρτιζομένων (μόνο σε Δράσεις Κατάρτισης)
 • Υπάγεται σε (αφορά μόνο σε Κοινοτικές Πρωτοβουλίες)
 • Στόχος (αφορά σε Προγράμματα Κοινωνικού Αποκλεισμού)


Στη σελίδα «Φάσεις Υλοποίησης» καταχωρούνται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Κωδικός - Περιγραφή Φάσης
 • Έναρξη - Λήξη (αφορά στις ημερομηνίες της Κατάρτισης)
 • Θεωρία – Πρακτική (αφορά στις ώρες της Κατάρτισης)
 • Σύνολο (υπολογίζεται αυτόματα)

 • Ομάδα Εκπαιδευτών
 • Ομάδα Εκπαιδευομένων
 • Χώρος Υλοποίησης (συμπληρώνεται μόνο αν πολλές φάσεις υλοποιούνται σε διαφορετικούς χώρους)
 • Έλεγχος ωρολογίου μέχρι – Έλεγχος απουσιών μέχρι (ημερομηνίες μέχρι τις οποίες απαγορεύονται οι μεταβολές)
 • Κλείσιμο Εκπαιδευομένων - Κλείσιμο Εκπαιδευτών (πληροφοριακά στοιχεία)


Λειτουργίες δεξιού μενού

Στο δεξιό μενού της σελίδας προγραμμάτων θα βρείτε την εντολή για υπολογισμό των δεικτών αξιολόγησης.