Γίνεται από την εργασία «Προγράμματα  Έντυπα  Δημιουργία παραμετρικών εντύπων».


Επιλέγουμε στο πεδίο «Το έντυπο αφορά», το header για το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε το έντυπο.


Στην θέση διαθέσιμα έντυπα εμφανίζεται μία λίστα με όλα τα πρότυπα που έχουν δημιουργηθεί με την εργασία «Ορισμός παραμετρικών εντύπων» για αυτό το header.


Π.χ. αν πρόκειται για header «Πρόγραμμα», εμφανίζεται η παραπάνω οθόνη στην οποία συμπληρώνουμε στοιχεία επαρκή για την επιλογή του καταλλήλου προγράμματος για το οποίο θα δημιουργηθεί το έντυπο.Επιλέγουμε το παραμετρικό έντυπο και με το κουμπί  εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη

Στην   καρτέλα   «φίλτρο   προγραμμάτων»   επιλέγουμε   το   επιθυμητό πρόγραμμα
Τα διαθέσιμα πλήκτρα για την δημιουργία εντύπων είναι


 μεταφέρονται σε αρχείο excel όλα τα πεδία του header.


του.

δημιουργείται το έντυπο σύμφωνα με την παραμετροποίησή
καθαρισμός φίλτρου
  • Καρτέλα Εκπαιδευτή - Καταρτιζόμενου


Δυνατότητα για εκτύπωση παραμετρικών εντύπων υπάρχει στην οθόνη διαχείρισης Εκπαιδευτών και Καταρτιζομένων .

Στην οθόνη διαχείρισης εκπαιδευτών το αναδυόμενο μενού έχει την επιλογή «Γενική καρτέλα εκπαιδευτή», από την οποία εκτυπώνεται το παραμετρικό έντυπο που έχει οριστεί στις Παραμέτρους συστήματος, ομάδα «Εκπαιδευτές».

Στην οθόνη διαχείρισης καταρτιζομένων το αναδυόμενο μενού έχει την επιλογή «Γενική καρτέλα καταρτιζόμενου», από την οποία εκτυπώνεται

το παραμετρικό έντυπο που έχει οριστεί στις Παραμέτρους συστήματος, ομάδα «Καταρτιζόμενοι».

Επίσης στις οθόνες «Συμμετοχή σε προγράμματα» για Καταρτιζόμενους  και  Εκπαιδευτές  υπάρχει  η δυνατότητα  εκτύπωσης