Για κάθε header μπορούμε να ορίσουμε όσα details θέλουμε, από τα διαθέσιμα που υπάρχουν. Για κάθε detail που ορίζουμε, πρέπει στο πρότυπο να υπάρχει αντίστοιχος πίνακας με την ίδια σειρά.


 


Τα details (πεδίο «Αφορά»), είναι (κατά header) :


 • Επιχειρησιακό
  • Υποέργα
  • Προγράμματα
  • Φάσεις
 • Υποέργο
  • Προγράμματα
  • Φάσεις
  • Εισροές
 • Πρόγραμμα
  • Υποψήφιοι ( με διάφορες κατηγοριοποιήσεις π.χ. επιλαχόντες)
  • Καταρτιζόμενοι (με διάφορες κατηγοριοποιήσεις π.χ. αρχικοί)
  • Εκπαιδευτές (με διάφορες κατηγοριοποιήσεις π.χ. θεωρίας)
  • Συνεργάτες (ανάλογα με το ρόλο τους)
  • Εταιρείες πρακτικής
 • Φάση
  • Όπως στο «Πρόγραμμα»
 • Υποψήφιος - πρόγραμμα
  • Όπως στο «Καταρτιζόμενος»
 • Καταρτιζόμενος
  • Εργασιακή εμπειρία
  • Επικοινωνίες
  • Ειδικότητες
  • Εκδηλώσεις
  • Σπουδές
  • Πρόσθετες γνώσεις
  • Άλλα προγράμματα
  • Ξένες γλώσσες
  • EK
 • Καταρτιζόμενος – πρόγραμμα
  • Όπως στο «Καταρτιζόμενος»
 • Εκπαιδευτής
  • Ξένες γλώσσες
  • Πρόσθετες γνώσεις
  • Θέματα που διδάσκει
  • ΣΤΕΠ Πιστοποίησης ΕΚΕΠΙΣ
 • Εκπαιδευτής – πρόγραμμα
  • Όπως στο «Εκπαιδευτής»
 • Συνεργάτης
 • Συνεργάτης - πρόγραμμα
 • Εταιρεία πρακτικής
  • Υποκαταστήματα
  • Τμήματα
  • Εκδηλώσεις
 • Εταιρεία πρακτικής - πρόγραμμα
  • Όπως στο «Εταιρεία πρακτικής»

 


Για κάθε detail τα στοιχεία που συμπληρώνουμε είναι:


 • Σειρά: Η σειρά με την οποία θα εμφανιστεί στο έντυπο. Είναι η σειρά με την οποία έχει τοποθετηθεί στο πρότυπο ο πίνακας που περιμένει τα δεδομένα.
 • Περιγραφή
 • Αφορά: Αναλύεται παραπάνω.
 • Μορφοποίηση: Δηλώνουμε τον τρόπο που θέλουμε να εμφανίζονται τα δεδομένα στον πίνακα.
 • Πίνακας: Αν τσεκάρουμε το πεδίο, τότε στο πρότυπο πρέπει να περιμένει ένας πίνακας με τόσες στήλες όσα τα πεδία που αναφέρονται. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να περιμένει ένας πίνακας με μία στήλη, η μορφοποίηση της οποίας ορίζεται από τα πεδία:
  • Χαρακτήρας διαχωρισμού πεδίων : Δηλώνουμε ποιος χαρακτήρας θα μπαίνει ανάμεσα στα πεδία.
  • Χαρακτήρας διαχωρισμού εγγραφών : Δηλώνουμε ποιος χαρακτήρας θα μπαίνει ανάμεσα στις ξεχωριστές εγγραφές του πίνακα.
  • Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες είναι:
   • Κόμμα
   • Τελεία
   • Κενό
   • Αλλαγή γραμμής
 • Select: Στο πεδίο select ορίζουμε τα πεδία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο παραμετρικό έντυπο που θα εκδοθεί από το Argus. Σε περίπτωση που είναι κενό, θα χρησιμοποιηθούν τα πεδία όπως έχουν ορισθεί στο πεδίο «Πεδία».
 • Τα πεδία μπορεί να προέρχονται από ερωτήσεις ή από δείκτες. Σε περίπτωση ερωτήσεων, συντάσσονται ως p&[{QN003}RQD1@01#AVG]c1 (από το ερωτηματολόγιο QN003, από την ερώτηση RQD1, λαμβάνει το μέσο όρο της πρώτης σειράς 01 και επιστρέφει το πεδίο c1). Σε περίπτωση δείκτη, συντάσσονται ως p$[ET-21]idx1 (επιστρέφεται ο δείκτης ET-21 ως πεδίο idx1). Στο πεδίο select έχει ενσωματωθεί επίσης και η δυνατότητα εκτέλεσης εντολών sql σε σχέση με τα πεδία που θα χρησιμοποιηθούν όπως π.χ. η εντολή dbo.SysFormatS( κ3, 2) η οποία ορίζει τον αριθμό των πεδίων του αριθμού κ3 μετά την υποδιαστολή.
 • Πεδία: ποια πεδία από τα διαθέσιμα θα εμφανιστούν στις στήλες του πίνακα που περιμένει τα δεδομένα του detail. Εκτός από πεδία μπορούμε να ορίσουμε και δείκτες, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο αντίστοιχο πεδίο του header.
 • Ταξινόμηση: αλφαβητικά, φθίνουσα (desc), αύξουσα(asc).

Στην παρακάτω απεικόνιση, η ταξινόμηση των εγγραφών θα γίνει σύμφωνα με το αριθμητικό πεδίο FinalGrad σε φθίνουσα μορφή και κατόπιν τα αντίστοιχα Ονοματεπώνυμα αλφαβητικά.


 • Επιλογή: Στο σημείο αυτό μπορούμε να επηρεάσουμε το σύνολο των εγγραφών που θα εξαχθούν, βάζοντας κάποια κριτήρια. Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα εξαχθούν όλα τα text-πεδία που δεν θα είναι κενά.
Για κάθε header και για κάθε detail αναλόγως με το σε τι αφορά, μπορούμε να πάρουμε σε Word τα διαθέσιμα πεδία τους, με τα πλήκτρα «Διαθέσιμα πεδία εντύπου» και «Διαθέσιμα πεδία υποπίνακα».


Τα πεδία του header πρέπει να μεταφερθούν στις θέσεις τους στο πρότυπο με αντιγραφή - επικόλληση, ώστε να διατηρήσουν τις ιδιότητές τους.