• Παραστατικά κινήσεων αναλυτικής λογιστικής

Στην οθόνη αυτή δημιουργούνται τα παραστατικά κινήσεων.


Στη σελίδα «Γενικά στοιχεία» για κάθε παραστατικό συμπληρώνουμε τα εξής στοιχεία:

  • Κωδικός
  • Περιγραφή
  • ΚΕΠΥΟ (αν ενημερώνεται η όχι η συγκεντρωτική τιμολογίων)
  • Τύπος κίνησης
  • Τύπος συμφωνίας
  • Ημερολόγιο (που ενημερώνεται με τις κινήσεις που γίνονται με αυτό το παραστατικό)
  • Προϋπολογιστική (αν οι κινήσεις που γίνονται με αυτό το παραστατικό είναι προϋπολογιστικές)

Οι προϋπολογιστικές κινήσεις έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Δεν εμφανίζονται στις επίσημες εκτυπώσεις (Ημερολόγια, Καθολικά, Ισοζύγια)
  • Μεταφέρονται από χρήση σε χρήση με ειδική εργασία της εφαρμογής
  • Μετατρέπονται σε κανονικές κινήσεις με απλή αλλαγή του παραστατικού της κίνησης