Γενικές Αρχές Λειτουργίας


O συνολικός σχεδιασμός των φορμών, των εκτυπώσεων και της λειτουργικότητας της εφαρμογής έχει γίνει με τα standards που έχουν εισαχθεί από την Microsoft με τις εφαρμογές MS-Office. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση εξοικείωση των χρηστών με τον τρόπο λειτουργίας τους και δίνοντας τη δυνατότητα να ασχοληθούν με την αποκλειστική εκπαίδευση στις εφαρμογές.


Σύμβολα & Εικονίδια

Τα εικονίδια που συνήθως εμφανίζονται στις οθόνες της εφαρμογής είναι τα εξής:


       Επεξεργασία Εγγραφής                 Εφαρμογή Φίλτρου

         Προσθήκη Εγγραφής                 Καθαρισμός Φίλτρου

       Αναίρεση Εγγραφής                Άνοιγμα Φόρμας

       Αντιγραφή Εγγραφής                Κλείσιμο Φόρμας

       Αποθήκευση Εγγραφής                Προεπισκόπηση

         Διαγραφή Εγγραφής                        Εκτύπωση

       

Στις περιπτώσεις που στην οθόνη εμφανίζονται επιπλέον εικονίδια που δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω, περιγράφονται αναλυτικά στη συγκεκριμένη εφαρμογή.