• Ημερολόγια αναλυτικής λογιστικής

Στην σελίδα αυτή καταχωρούνται τα ημερολόγια της λογιστικής που τηρεί η εταιρεία.

Για κάθε ημερολόγιο το πρόγραμμα φέρνει τα στοιχεία που φαίνονται στην ανωτέρω εικόνα για πληροφοριακούς λόγους.


Προσοχή !

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να μεταβάλλει αυτά τα στοιχεία (π.χ. έδωσε θεωρημένη εκτύπωση ημερολογίου και από λάθος ο εκτυπωτής είχε αθεώρητο χαρτί, οπότε πρέπει να διορθωθούν τα στοιχεία και να ξαναγίνει η εκτύπωση). Αυτή η δυνατότητα πρέπει να χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή.