• Ισοζύγια αναλυτική λογιστικής


Για να πάρουμε Ισοζύγιο Λογαριασμών συμπληρώνουμε τα στοιχεία της φόρμας και πατάμε το πλήκτρο «Προεπισκόπηση».


Τα στοιχεία που συμπληρώνουμε είναι:

  • Από περίοδο - Έως περίοδο (οι περίοδοι για τις οποίες θέλουμε το Ισοζύγιο)
  • Μάσκα (μπορούμε να επιλέξουμε να πάρουμε Ισοζύγιο μόνο για κάποιους λογαριασμούς συμπληρώνοντας την μάσκα, η οποία αντιστοιχεί στο πεδίο Κωδικός, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα Φίλτρα)
  • Βαθμός (ο βαθμός των λογαριασμών για τους οποίους θέλουμε Ισοζύγιο)
  • Εμφάνιση (ποιες εγγραφές θα εμφανιστούν στο Ισοζύγιο: κανονικές εγγραφές - προϋπολογιστικές εγγραφές - όλες οι εγγραφές)
  • Εκτύπωση λογαριασμών με μηδενικό υπόλοιπο (θα εκτυπωθούν και αυτοί οι λογαριασμοί)
  • Εκτύπωση λογαριασμών με κίνηση (θα εκτυπωθούν μόνο οι λογαριασμοί που έχουν κινηθεί στα όρια των Περιόδων)

Σε περίπτωση που λόγω της Μάσκας ή του Βαθμού επιλεγούν για το Ισοζύγιο κατωτεροβάθμοι λογαριασμοί, εμφανίζονται και όλοι οι ανωτερωβάθμιοί τους.