• Κονσόλα κινήσεων αναλυτικής λογιστικής

Στην οθόνη αυτή εμφανίζεται μία λίστα των κινήσεων της αναλυτικής λογιστικής που υπακούουν στα φίλτρα που έχουν οριστεί στην σελίδα «Φίλτρο».

Με το άνοιγμα της οθόνης η εφαρμογή εφαρμόζει αυτόματα ως φίλτρο την τρέχουσα ημερομηνία.
Τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε κίνηση είναι τα ακόλουθα:

 • Παραστατικό
 • Σειρά, Αριθμός και Αιτιολογία παραστατικού
 • Ημερολόγιο στο οποίο ανήκει η κίνηση
 • Α/Α (ο αριθμός της κίνησης στο αντίστοιχο ημερολόγιο)
 • Χρήση (στην οποία ανήκει η κίνηση)
 • Τύπος κίνησης
 • ΚΕΠΥΟ (αν κίνηση ενημερώνει την συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων)
 • Ακυρ (αν η κίνηση είναι αντιλογιστική)
 • Προϋπ (αν η κίνηση είναι προϋπολογιστική)
 • Προέλευση (σε ποιο κύκλωμα έχει γίνει η κίνηση π.χ. μια κίνηση μπορεί να έχει γίνει στην εμπορική διαχείριση. Στην περίπτωση αυτή η κίνηση δεν μπορεί να μεταβληθεί από την λογιστική, αλλά μόνο από την εμπορική διαχείριση οπότε αν ο χρήστης ζητήσει μεταβολή της κίνησης με το αντίστοιχο πλήκτρο, ανοίγει η φόρμα μεταβολής της κίνησης στο κύκλωμα που την δημιούργησε)
 • Χρήστης, Έλεγχος (ο χρήστης που έκανε την εγγραφή και η ημερομηνία που την έκανε).


Αναδυόμενα menu

Με την χρήση του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού εμφανίζεται το αναδυόμενο menu, το οποίο εκτός των βασικών λειτουργιών περιέχει στην επιλογή «Διάφορες Λειτουργίες» τις εργασίες:

 • Μεταφορά στην επόμενη χρήση (μεταφέρει στην επόμενη χρήση την επιλεγμένη κίνηση στην ημερομηνία έναρξης της χρήσης)
 • Μεταφορά στην επόμενη χρήση (ομαδικά) (μεταφέρει στην επόμενη χρήση όλες τις κινήσεις της λίστας).