Διαχείριση λογαριασμών Αναλυτικής Λογιστικής

Η επιλογή της ενότητας «Διαχείριση λογαριασμών» εμφανίζει την αντίστοιχη οθόνη η οποία αποτελείται από δύο σελίδες «Γενικά»  & «Οικονομικά».


Στη σελίδα «Γενικά» καταχωρούνται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Κωδικός Λογαριασμού
 • Περιγραφή Λογαριασμού
 • Παρατηρήσεις (ελεύθερο κείμενο για τον χρήστη)
 • Τύπος Λογαριασμού (επιλογή από έτοιμους τύπους λογαριασμών όπως αυτοί δημιουργούνται από το αντίστοιχο menu)
 • Κατηγορία Λογαριασμού        
 • Ελάχιστο υπόλοιπο (ποσό το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβεί το υπόλοιπο του λογαριασμού)
 • Μέγιστο υπόλοιπο (ποσό το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβεί το υπόλοιπο του λογαριασμού)
 • Απαγόρευση Χρέωσης - Απαγόρευση Πίστωσης - Κινείται (μπορούμε να κλειδώσουμε ένα λογαριασμό ώστε να μην μπορεί να χρεωθεί ή να μην μπορεί να πιστωθεί ή να μην μπορεί να κινηθεί)

 • Βαθμός (υπολογίζονται αυτόματα από την εφαρμογή χωρίς την παρέμβαση του χρήστη)
 • Χρήση - Αντίστοιχος στην προηγούμενη χρήση (ποιος ήταν ο αντίστοιχος λογαριασμός στην προηγούμενη χρήση σε περίπτωση μεταβολής του λογιστικού σχεδίου)


Αντιγραφή λογαριασμού

Η εργασία δίνει την δυνατότητα να αντιγραφεί ένας λογαριασμός του Λ.Σ. σε νέο λογαριασμό. Οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι:

 • Να αντιγραφεί ο λογαριασμός
 • Να αντιγραφεί ο λογαριασμός καθώς και όλοι οι κατωτεροβάθμιοί του
 • Να μετακινηθούν οι λογαριασμοί, οπότε μετά την αντιγραφή, που γίνεται όπως στις δύο περιπτώσεις, οι παλιοί λογαριασμοί διαγράφονται. Αν οι παλαιοί λογαριασμοί έχουν κινηθεί, τότε οι νέοι λογαριασμοί που δημιουργούνται συνδέονται αυτόματα με τις κινήσεις των παλαιών λογαριασμών που διαγράφονται.
 • Να μεταβληθεί η περιγραφή των δημιουργούμενων λογαριασμών συμπληρώνοντας τα πεδία:
  • Μεταβολή της περιγραφής από
  • Σε

αν σε κάποιον από τους αντιγραφόμενους λογαριασμούς βρεθούν οι λέξεις που είναι στο πρώτο πεδίο, αντικαθίστανται από αυτές που είναι στο δεύτερο πεδίο.


Στοιχεία επιμερισμού

Στην οθόνη αυτή συμπληρώνουμε τα στοιχεία που απαιτούνται για την μεταφορά των ποσών του λογαριασμού στην Αναλυτική Λογιστική. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται μόνο για εκείνους τους κινούμενους λογαριασμούς που τα ποσά τους πρέπει να μεταφερθούν στην Αναλυτική Λογιστική.

 • Αντικριζόμενος (ο λογαριασμός της Αναλυτικής Λογιστικής που θα χρησιμοποιηθεί σαν ενδιάμεσος για την δημιουργία του άρθρου (ομάδα 90)
 • Άρθρο (το άρθρο μεταφοράς των ποσών στην Αναλυτική Λογιστική)

Υπάρχει η δυνατότητα να δηλώσουμε πολλά άρθρα για ένα λογαριασμό, ένα εκ των οποίων θα εφαρμόζεται κάθε φορά ανάλογα με τα φίλτρα που θα δηλωθούν. Τα φίλτρα αυτά είναι:

  • Έναρξη, Λήξη (το άρθρο θα εφαρμοστεί μόνο αν η ημερομηνία της υπό επιμερισμό κίνησης είναι μεταξύ αυτών των δύο ημερομηνιών)
  • Λογαριασμός (το άρθρο θα εφαρμοστεί μόνο αν συναλλασσόμενος της κίνησης έχει κινηθεί με την ιδιότητα που έχει συμπληρωθεί σε αυτό το πεδίο)
  • Συναλλασσόμενος (το άρθρο θα εφαρμοστεί μόνο αν στην υπό επιμερισμό κίνηση έχει κινηθεί ο συναλλασσόμενος που έχει δηλωθεί σε αυτό το πεδίο).

Αν κατά την μεταφορά και επιμερισμό της κίνησης στην Αναλυτική Λογιστική δεν βρεθεί κατάλληλο άρθρο, ο επιμερισμός δεν γίνεται.Επιμερισμοί

Από την οθόνη αυτή εκτελούνται οι επιμερισμοί ποσών των λογαριασμών στην Αναλυτική Λογιστική.