• Τύποι αποδοχών

Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται οι τύποι αποδοχών όπως αναφέρονται στους πίνακες του ΙΚΑ.