• Πακέτα κάλυψης

Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται τα πακέτα κάλυψης όπως αναφέρονται στους πίνακες του ΙΚΑ.