• Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης

Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται οι ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης όπως αναφέρονται στους πίνακες του ΙΚΑ.