• Ειδικότητες

Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται οι ειδικότητες των εργαζομένων όπως αναφέρονται στους πίνακες του ΙΚΑ.