• Κωδικοί δραστηριότητας

Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων όπως αναφέρονται στους πίνακες του ΙΚΑ.