• Άρθρα σύνδεσης με λογιστική

Στην οθόνη αυτή δημιουργούνται τα άρθρα σύνδεσης για την αυτόματη δημιουργία λογιστικών εγγραφών από τις εγγραφές αμοιβών του Προσωπικού, των Εκπαιδευτών και των Καταρτιζομένων.


Για κάθε άρθρο συμπληρώνουμε τα ακόλουθα στοιχεία :

 • Κωδικό
 • Περιγραφή
 • Παραστατικό που θα χρησιμοποιηθεί στην λογιστική εγγραφή
 • Τον τύπο αποδοχών για τις οποίες δημιουργεί εγγραφές αυτό το άρθρο
 • Σε ποιους αφορά αυτό το άρθρο

Οι πιθανές επιλογές είναι:

  • Προσωπικό
  • Εκπαιδευτές
  • Καταρτιζόμενοι
 • Παρατηρήσεις (ελεύθερο πληροφοριακό κείμενο για τυχόν παρατηρήσεις επί του άρθρου)


Κατόπιν στην σελίδα «Ανάλυση άρθρου» για κάθε γραμμή λογαριασμού συμπληρώνουμε:

 • Λογαριασμό (ένα λογαριασμό της Λογιστικής ή τον τρόπο σχηματισμού του).

Για τον σχηματισμό του λογαριασμού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο λογαριασμούς χωρισμένους με τον χαρακτήρα ‘/’, ένας εκ των οποίων λαμβάνεται υπ’ όψιν ως ακολούθως:

  • Για μισθωτούς ο πρώτος θα χρησιμοποιηθεί αν ο μισθωτός αμοίβεται με μισθό και ο δεύτερος αν είναι ημερομίσθιος
  • Για εκπαιδευτές ο πρώτος θα χρησιμοποιηθεί αν ο εκπαιδευτής αμοίβεται με ΑΕΔ και ο δεύτερος αν ο εκπαιδευτής εκδίδει ΑΠΥ.
 • Αξία (ποια αξία θα χρησιμοποιηθεί)

Οι διαθέσιμες είναι:

  • Μικτή Αξία
  • Καθαρή Αξία
  • Χαρτόσημο
  • Φόρος
  • ΙΚΑ Εργοδότη
  • ΙΚΑ Συναλλασσομένου
  • ΙΚΑ Αποδοτέο
  • Καθαρή Αξία προ ΙΚΑ
 • Αν ο λογαριασμός θα Χρεωθεί ή θα Πιστωθεί
 • Αν θα γίνει αντιστροφή του προσήμου της Αξίας