• Ορισμός μέγιστου ασφαλιζόμενου ποσού

Στην οθόνη αυτή καταχωρείται το ποσό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ για κάθε έτος, καθώς επίσης και ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς για τους εκπαιδευτές.