Για κάθε header συμπληρώνουμε τα πεδία:


Κωδικός

Περιγραφή

Αφορά: Για τι ζητάμε το έντυπο. Οι πιθανές επιλογές είναι :

 • Επιχειρησιακό
 • Υποέργο
 • Πρόγραμμα
 • Φάση
 • Υποψήφιος - πρόγραμμα
 • Καταρτιζόμενος
 • Καταρτιζόμενος - πρόγραμμα
 • Εκπαιδευτής
 • Εκπαιδευτής - πρόγραμμα
 • Συνεργάτης
 • Συνεργάτης - πρόγραμμα
 • Εταιρεία πρακτικής
 • Εταιρεία πρακτικής - πρόγραμμα

Για παράδειγμα, αν ο header είναι «Καταρτιζόμενος» τότε τα διαθέσιμα πεδία για την συγχώνευση θα είναι από Καταρτιζόμενο. Για να βρούμε τα διαθέσιμα πεδία του header πιέζουμε στο κάτω μέρος της οθόνης το κουμπί  «Διαθέσιμα πεδία εντύπου».


 


Από το Argus λαμβάνουμε σε μορφή Word μια κατάσταση όλων των πεδίων συγχώνευσης που είναι διαθέσιμα για το επιλεγμένο header. Στην συγκεκριμένη περίπτωση για τον «καταρτιζόμενο» θα έχουμε την παρακάτω αναφορά.


Απόσπασμα αναφοράς


Τα πεδία που περικλείονται στα εισαγωγικά ( « » ) είναι τα λεγόμενα πεδία συγχώνευσης (MergeFields) και μπορούμε να τα ενσωματώσουμε στα έντυπα που θέλουμε να δημιουργήσουμε.


 


Αν ο header είναι «Καταρτιζόμενος – πρόγραμμα», τότε τα διαθέσιμα πεδία θα είναι από Καταρτιζόμενο, Πρόγραμμα, Ομάδα Καταρτιζομένων.

Πρότυπο: Η πλήρης διαδρομή για το αρχείο που περιέχει το πρότυπο έγγραφο του Word. Υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε παραπάνω από ένα πρότυπα για κάθε header, οπότε ορίζουμε πάνω από ένα παραμετρικό έντυπο και κατά την εκτύπωση επιλέγουμε ποιο θα εκτυπωθεί.

Πρόσθετα πεδία: Συμπληρώνουμε χωρισμένα με κόμμα («,»), επιπλέον πεδία που θέλουμε να εμφανιστούν προς συγχώνευση. Τα πεδία αυτά επιτρέπεται να είναι μόνο Δείκτες, ή υπολογιζόμενα από ερωτήσεις ερωτηματολογίων.

 


Ο τρόπος δήλωσης είναι ο ακόλουθος:


Ο πρώτος χαρακτήρας μπορεί να είναι :

 • p (αγγλικό): υπολογισμός σε επίπεδο προγράμματος
 • f (αγγλικό): υπολογισμός σε επίπεδο φάσης προγράμματος


Ο δεύτερος χαρακτήρας μπορεί να είναι :

 • $ : ακολουθεί κωδικός δείκτη
 • & : ακολουθεί τύπος υπολογισμού που υπακούει στην σύνταξη των μεταβλητών για υπολογισμό δεικτών.
 • ^ : ακολουθεί κωδικός ερώτησης που αφορά σε κείμενο. Χρησιμοποιείται για την εξαγωγή του περιεχομένου της ερώτησης.


Ο κωδικός δείκτη ή ο τύπος υπολογισμού πρέπει να περικλείεται σε αγκύλες [ ] και να ακολουθεί το όνομα του επιστρεφόμενου πεδίου.


Π.χ. ο τύπος p&[E01@01#varp]Index1 θα υπολογίσει την διασπορά των τιμών των απαντήσεων για την ερώτηση Ε01, υποερώτηση 01 και θα επιστρέψει το αποτέλεσμα με όνομα Index1.