• Υποβολή Α.Π.Δ.

Από την οθόνη αυτή γίνεται η δημιουργία των απαραίτητων εκτυπώσεων και της δισκέτας για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) στο ΙΚΑ.

Συμπληρώνουμε τα εξής στοιχεία:

  • Έτος
  • Από μήνα
  • Έως μήνα (σε περίπτωση που γίνεται τρίμηνη υποβολή ΑΠΔ. Αν γίνεται μηνιαία τότε το πεδίο αυτό πρέπει να περιέχει την ίδια τιμή με το πεδίο «Από μήνα»)
  • Τύπος Δήλωσης
  • Ημερομηνία υποβολής


Τα πλήκτρα που χρησιμοποιούμε για την υποβολή της Α.Π.Δ. είναι τα ακόλουθα:


Εκτύπωση Α.Π.Δ.

Εκτύπωση συνοδευτικού δισκέτας προς το ΙΚΑ

Δημιουργία αρχείου υποβολής