Όριο παρακράτησης φόρου 300 ευρώ σε εκπαιδευτές


Προστέθηκε η δυνατότητα να λαμβάνεται υπόψη επιλεκτικά το όριο αμοιβής για τον υπολογισμό παρακράτησης φόρου.

Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία θα πρέπει να είναι ενημερωμένα τα παρακάτω :

1. Καθορισμός του ορίου όπως ισχύει κάθε φορά. Αυτό γίνεται στην παρακάτω φόρμα. Το τρέχον όριο είναι ήδη καταχωρημένο. Αν στο μέλλον αλλάξει θα πρέπει να προστεθεί το έτος από το οποίο έγινε η αλλαγή και το νέο όριο.Η φόρμα βρίσκεται στο «Λογιστική -> Συναλλασσόμενοι -> Παράμετροι -> όρια αμοιβής που υπόκειται σε παρακράτηση»

2. Δημιουργία νέας κατηγορίας ασφάλισης στην οποία θα εντάσσονται οι εκπαιδευτές για τους οποίους θέλετε να λαμβάνεται υπόψη το όριο.Συγκεκριμένα, στη νέα κατηγορία ασφάλισης θα πρέπει να είναι επιλεγμένο το πεδίο «Εφαρμογή ορίων φόρου».


Η εφαρμογή των ανωτέρω γίνεται κατά την στιγμή της δημιουργίας των λογιστικών εγγραφών, δεδομένου ότι το όριο είναι ανά παραστατικό και όχι ανά μήνα υπολογισμού της μισθοδοσίας.

Έτσι, κατά τον υπολογισμό των αμοιβών για κάποιο μήνα, το σύστημα υπολογίζει αρχικά φόρο σε όλους.

Κατά τον δημιουργία των λογιστικών εγγραφών, ειδικά για αυτούς που έχουν την κατάλληλη κατηγορία ασφάλισης και ταυτόχρονα η αμοιβή τους δεν υπερβαίνε το όριο, το σύστημα μηδενίζει τον υπολογισθέντα φόρο.