• Υπολογισμός Αμοιβών Καταρτιζομένων

Στην οθόνη αυτή γίνεται ο υπολογισμός των αμοιβών των καταρτιζομένων από τα δεδομένα της εκπαιδευτικής διαχείρισης.

Τα στοιχεία που συμπληρώνουμε είναι τα ακόλουθα :

 • Έτος
 • Μήνας
 • Τύπος αποδοχών


Με το πλήκτρο  γίνεται ο υπολογισμός των αμοιβών των εκπαιδευτών.


Τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε εκπαιδευόμενο μετά τον υπολογισμό είναι:

 • Καταρτιζόμενος
 • Υποκατάστημα (ο κωδικός με τον οποίο έχει δηλωθεί στο ΙΚΑ το παράρτημα της εταιρείας στο οποίο καταρτίστηκε ο καταρτιζόμενος)
 • Ειδικότητα του καταρτιζόμενου
 • Πακέτο Ασφαλιστικής Κάλυψης
 • Αμοιβή του καταρτιζόμενου
 • ΙΚΑ
 • Φόρος
 • Χαρτόσημο
 • Πληρωτέο


Επίσης για κάθε καταρτιζόμενο εμφανίζονται τα ακόλουθα στοιχεία κατά πρόγραμμα στο οποίο έχει διδάξει:

 • Πρόγραμμα
 • Ώρες πληρωτέες
 • Αμοιβή ανά ώρα
 • Σύνολο αμοιβής
 • ΙΚΑ
 • Φόρος
 • Χαρτόσημο
 • Πληρωτέο
 • Αποχ. (αν ο καταρτιζόμενος αποχώρησε από το πρόγραμμα)
 • Μετ. (αν έχουν γίνει μεταβολές στα στοιχεία της εκπαιδευτικής διαχείρισης μετά τον υπολογισμό των αμοιβών)
 • Σύνολο ωρών
 • Αριθμός απουσιών
 • Αν έγινε Λογιστική εγγραφή
 • Αν έγινε λογιστική εγγραφή για το ΙΚΑ