• Υπολογισμός Αμοιβών Εκπαιδευτών

Στην οθόνη αυτή γίνεται ο υπολογισμός των αμοιβών των εκπαιδευτών από τα δεδομένα της εκπαιδευτικής διαχείρισης.


Τα στοιχεία που συμπληρώνουμε είναι τα εξής :

 • Έτος
 • Μήνας
 • Τύπος αποδοχών

Με το πλήκτρο  γίνεται ο υπολογισμός των αμοιβών των εκπαιδευτών.


Τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε εκπαιδευτή μετά τον υπολογισμό είναι:

 • Εκπαιδευτής
 • Υποκατάστημα (ο κωδικός με τον οποίο έχει δηλωθεί στο ΙΚΑ το παράρτημα της εταιρείας στο οποίο απασχολήθηκε ο εκπαιδευτής)
 • Ειδικότητα του εκπαιδευτή
 • Ειδική Περίπτωση Ασφάλισης του εκπαιδευτή
 • Πακέτο Ασφαλιστικής Κάλυψης
 • Αμοιβή του εκπαιδευτή
 • Πληρωτέο του εκπαιδευτή μετά τις κρατήσεις.
 • Εισφορά Εργαζομένου
 • Εισφορά Εργοδότη
 • Ασφαλιστικά Ημερομίσθια
 • Σύνολο Εισφοράς
 • Φόρος που αναλογεί
 • Χαρτόσημο που αναλογεί

Επίσης για κάθε εκπαιδευτή εμφανίζονται τα ακόλουθα στοιχεία κατά πρόγραμμα στο οποίο έχει διδάξει:

 • Πρόγραμμα
 • Αμοιβή
 • ΙΚΑ Αποδοτέο
 • Φόρος
 • Χαρτόσημο
 • Πληρωτέο
 • Λ.Ε. (αν έχει γίνει η λογιστική εγγραφή)
 • Λ.Ε.Ι. (αν έχει γίνει η λογιστική εγγραφή για το ΙΚΑ)
 • Μετ. (αν έχουν γίνει μεταβολές στα στοιχεία της εκπαιδευτικής διαχείρισης μετά τον υπολογισμό των αμοιβών)
 • Ώρες που δίδαξε εντός ΚΕΚ
 • Ώρες που δίδαξε εκτός ΚΕΚ
 • Αμοιβή ανά ώρα εντός ΚΕΚ
 • Αμοιβή ανά ώρα εκτός ΚΕΚ
 • ΙΚΑ Εκπαιδευτή
 • ΙΚΑ Εργοδότη