Επεξεργασία Κινήσεων Περιόδου

Στην οθόνη αυτή γίνεται η καταχώρηση ή η επεξεργασία της μισθοδοσίας του προσωπικού.

Τα στοιχεία που συμπληρώνουμε είναι τα ακόλουθα :

 • Έτος
 • Μήνας
 • Τύπος αποδοχών

Η εφαρμογή συμπληρώνει αυτόματα :

 • Αν έχει γίνει η λογιστική εγγραφή
 • Αν έχει γίνει μεταβολή των στοιχείων μετά την δημιουργία της λογιστικής εγγραφής


Για κάθε εργαζόμενο συμπληρώνουμε :

 • Τον εργαζόμενο (η εφαρμογή επιτρέπει την επιλογή από το αρχείο συναλλασσομένων, εκείνων των συναλλασσομένων που έχουν την ιδιότητα Προσωπικό)

Για κάθε εργαζόμενο η εφαρμογή συμπληρώνει πληροφοριακά τα πεδία :

  • Ειδικότητα
  • Ειδική περίπτωση ασφάλισης
  • Πακέτο κάλυψης
  • Ημερομηνία πρόσληψης
  • Ημερομηνία αποχώρησης
  • Αν έχει γίνει η αντίστοιχη λογιστική εγγραφή
 • Ασφαλιστικά Ημερομίσθια
 • Ωρομίσθιο
 • Ημερομίσθιο
 • Σύνολο αποδοχών
 • Κυριακές που εργάστηκε στον μήνα
 • Εισφορές Εργαζομένου
 • Εισφορές εργοδότη
 • Σύνολο εισφοράς
 • Επιδότηση εργαζομένου
 • Επιδότηση εργοδότη %
 • Επιδότηση εργοδότη
 • Καταβαλλόμενη εισφορά
 • Φόρο
 • Χαρτόσημο


Με το πλήκτρο  δημιουργούνται οι αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές, ή μεταβάλλονται οι λογιστικές εγγραφές που έχουν ήδη δημιουργηθεί ώστε να είναι σύμφωνες με τα νέα στοιχεία σε περίπτωση μεταβολής τους.

Με το πρώτο click εμφανίζεται ένα πεδίο στο οποίο συμπληρώνουμε την ημερομηνία των λογιστικών εγγραφών και με δεύτερο click δημιουργούνται οι λογιστικές εγγραφές.