Το πρώτο βήμα είναι ο ορισμός των προδιαγραφών για τα παραμετρικά έντυπα, ο οποίος εκτελείται από την εργασία «Εργαλεία – Γενικές παράμετροι – Ορισμός παραμετρικών εντύπων».


 


Στο πάνω μέρος της οθόνης συμπληρώνονται τα στοιχεία του header και στο κάτω μέρος τα στοιχεία των details για κάθε header.