Κατηγορίες παγίων

Με το αρχείο κατηγοριών παγίων δίνεται η δυνατότητα της κατηγοριοποίησης των παγίων ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα, και ταυτόχρονα του ορισμού των λογαριασμών παγίου, αποσβεσθέντων και αποσβέσεων και του συντελεστή απόσβεσης κατά κατηγορία, ώστε να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια από την εφαρμογή στην δημιουργία εκτυπώσεων και στην διενέργεια αποσβέσεων.


Επειδή με τις κατηγορίες ο διαχωρισμός δεν είναι μόνο στατιστικός αλλά και λογιστικός, είναι βασικό αφ’ ενός η ανάπτυξή τους να γίνει από την αρχή σωστά αφετέρου η απόδοση των κατηγοριών στα πάγια να γίνεται με προσοχή γιατί μετά την πρώτη διενέργεια αποσβέσεων σε κάποιο πάγιο η κατηγορία δεν μπορεί πλέον να αλλάξει.