Περιεχόμενα Αναβάθμισης – Ενημερώσεων 122


Η αναβάθμιση 12 περιέχει λειτουργίες που προστέθηκαν σταδιακά με τις εσωτερικές αναβαθμίσεις 119 και 121 και με την παρούσα αναβάθμιση καθίσταται λειτουργικές.

Η αναβάθμιση περιέχει συνοπτικά τα ακόλουθα :


ArgusERP


Άμεση βοήθεια στις λειτουργίες

Δημιουργήθηκε το παρόν αρχείο βοήθειας που δίνει τη δυνατότητα λήψης άμεσης βοήθειας σε κάθε λειτουργία της εφαρμογής με το πλήκτρο F1 καθώς και τη δυνατότητα περιήγησης στις οδηγίες τις εφαρμογής με εύκολο τρόπο. Θα διευκολύνει όλους μας αν μας επισημαίνετε τα θέματα βοήθειας που θεωρείτε ότι χρειάζονται περισσότερη ανάπτυξη ή και επικαιροποίηση.

Εκκαθαρίσεις εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων σε τράπεζα

Άφορά εκπαιδευτές και καταρτιζόμενους. Διαχειρίζεται την πληρωμή τους μέσω κατάθεσης στον λογαριασμό τους στην τράπεζα.

Καλύπτει :

* Την δημιουργία αρχείου προς τράπεζα (συμβατό με τις απαιτήσεις της τράπεζας). Προς το παρόν είναι διαθέσιμο για την ΕΤΕ και την τράπεζα της Ελλάδος. Θα συμπληρωθεί σταδιακά και για τις άλλες τράπεζες ανάλογα με τις ανάγκες. Ειδικά η ΑΛΦΑ δεν δέχεται μαζικό αρχείο για τις πληρωμές.

* Διατηρεί ιστορικό αρχείο των πληρωμών. Έτσι, το σύστημα γνωρίζει τι έχει δοθεί εντολή να πληρωθεί.

* Διενεργεί αυτόματα τις λογιστικές εγγραφές πληρωμής καθώς και τη διασταύρωση με την δαπάνη (ή τις δαπάνες) που εξοφλείται.

Αθροιστικά, οι λειτουργίες αυτές υποκαθιστούν ένα μεγάλο όγκο ανθρωποχρόνου και απλοποιούν τη διαδικασία.

Μαζική έκδοση και εκτύπωση τιμολογίων

Μπορείτε πλέον με επιλογή που προστέθηκε στο δεξιό μενού της διαχείρισης αγορών - πωλήσεων, να ζητήσετε, είτε μαζική έκδοση καταχωρημένων προς έκδοση τιμολογίων (πχ αυτών που καταχωρούνται από την αυτόματη εισαγωγή τιμολογίων voucher, ΛΑΕΚ κλπ), ή να ζητήσετε την επανεκτύπωση τους.

Μαζική έκδοση και εκτύπωση κινήσεων λογιστικής (ΑΕΔ κλπ)

Μπορείτε πλέον με επιλογή που προστέθηκε στο δεξιό μενού της διαχείρισης κινήσεων λογιστικής, να ζητήσετε, είτε μαζική έκδοση καταχωρημένων προς έκδοση παραστατικών (πχ αυτών που καταχωρούνται από την δημιουργία λογιστικών εγγραφών καταρτιζομένων και εκπαιδευτών), ή να ζητήσετε την επανεκτύπωση τους.

Διαχείριση τιμολογήσεων ΛΑΕΚ, Voucher κλπ

Έγιναν σοβαρές βελτιώσεις στην λειτουργία αυτή. Συγκεκριμένα άλλαξε η παραμετροποίηση ώστε να μπορεί να γίνεται τιμολόγηση πολλών διαφορετικών φάσεων υλοποίησης (πχ στο voucher, η θεωρία, ή πρακτική 1 και η πρακτική 2). Αντίστοιχα προσαρμόστηκε η λειτουργία μαζικής εισαγωγής παραστατικών  για : Τιμολόγηση σε καταρτιζόμενους (voucher κλπ) και για Τιμολόγηση σε εταιρίες (ΛΑΕΚ).

Διαχείριση ΜΥΦ

Δυνατότητα έκδοσης ΜΥΦ εκτός της συνολικής και μόνο για αγορές ή μόνο για πωλήσεις.

Προβολή στοιχείων αξιολόγησης από τα μητρώα

Προστέθηκε σαν επιλογή του δεξιού μενού των μητρώων (στο CRM η επιλογή αυτή είναι στο μενού "προβολή") η δυνατότητα προβολής φόρμας με συγκεντρωτικά στοιχεία αξιολόγησης. Αφορά εκπαιδευτές, καταρτιζόμενους, συνεργάτες συναλλασσόμενους και εταιρίες.

Υπολογισμός δεικτών αξιολόγησης

Άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού και προστέθηκαν ειδικά διαγνωστικά για την εύρεση σφαλμάτων παραμετροποίησης.

Παραμετρικά έντυπα

Στην κατηγορία Καταρτιζόμενος-Πρόγραμμα, προστέθηκαν τα παρακάτω πεδία:
StartDateTheory - Ημερομηνία έναρξης θεωρίας καταρτιζόμενου
StartDatePractice - Ημερομηνία έναρξης πρακτικής καταρτιζόμενου
EndDateTheory - Ημερομηνία λήξης θεωρίας καταρτιζόμενου
EndDatePractice - Ημερομηνία λήξης πρακτικής καταρτιζόμενου

Έκδοση τιμολογίων και χρηματοοικονομικών

Αντικαταστάθηκε η λειτουργία της εκτύπωσης από νέας τεχνολογίας. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο επόμενο διάστημα, να αναπτυχθεί εκτύπωση σε αρχεία pdf κλπ.

Προγραμματισμός πρακτικής άσκησης voucher

Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης περιόδων διακοπής της πρακτικής ανά καταρτιζόμενο.

Καταστάσεις προγραμματισμού πρακτικής άσκησης

Προστέθηκαν καταστάσεις ειδικά για την υλοποίηση της πρακτικής voucher

Καταστάσεις καταρτιζομένων

Προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας pivot table του excel στο οποίο φαίνεται για κάθε πρόγραμμα, για ποιους καταρτιζόμενους πρέπει να εκδοθεί παραστατικό ή να ληφθεί το δικό τους, σε ποιους έχει ήδη γίνει αυτό και ποιους εκκρεμεί, και τέλος ποια παραστατικά από αυτά έχουν εξοφληθεί και ποια όχι.

Αυτή η δυνατότητα προφέρει μεγάλη ευκολία στην διαχείριση των εκδόσεων και πληρωμών και αποτρέπει τα λάθη.

Καταστάσεις μισθοδοσίας εκπαιδευτών

Προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας pivot table του excel στο οποίο φαίνεται για κάθε πρόγραμμα, για ποιους εκπαιδευτές πρέπει να εκδοθεί παραστατικό ή να ληφθεί το δικό τους, σε ποιους έχει ήδη γίνει αυτό και ποιους εκκρεμεί, και τέλος ποια παραστατικά από αυτά έχουν εξοφληθεί και ποια όχι.

Αυτή η δυνατότητα προφέρει μεγάλη ευκολία στην διαχείριση των εκδόσεων και πληρωμών και αποτρέπει τα λάθη.

Καταστάσεις προγραμμάτων

Προστέθηκαν καταστάσεις για :

1. Για την παρακολούθηση των τιμολογήσεων καταρτιζομένων και εκπαιδευτών, προστέθηκαν καταστάσεις τιμολόγησης όπου μπορεί κάποιος να δει συνολικά την λίστα των προς τιμολόγηση, τα τιμολογημένα, τα εξοφλημένα κλπ.

2. Καταστάσεις καταρτιζομένων ανά πρόγραμμα με ημερομηνία έναρξης και λήξης (θεωρίας και πρακτικής)

Δυνατότητα υπολογισμού αμοιβής καταρτιζομένων με ημερήσια αμοιβή

Αφορά προγράμματα σαν το ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ ή αντίστοιχα για τα οποία προβλέπεται η απασχόληση των καταρτισθέντων σε επιχειρήσεις και η αμοιβή τους με ημερήσια αποζημίωση, η δε ασφάλισή τους γίνεται επί τεκμαρτών αποδοχών.

Δημιουργία συναλλασσομένων από μητρώα εκπαιδευτών, καταρτιζομένων και εταιρειών

Στην περίπτωση ομαδικής δημιουργίας συναλλασσομένων, προστέθηκε η δυνατότητα προβολής των σφαλμάτων δημιουργίας στο τέλος ώστε να αποφευχθεί η παράλειψη δημιουργίας κάποιων εκπαιδευτών ή καταρτιζομένων ή εταιριών λόγω μη προβολής του σφάλματος.

Υπολογισμός αμοιβών εκπαιδευτών και καταρτιζομένων

Προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού για επιλεγμένο εκπαιδευτή ή καταρτιζόμενο


SharpCRM


Διαχείριση συμβάσεων

Στις περιπτώσεις πώλησης υπηρεσιών (σεμιναρίων κλπ είτε από ΙΕΚ είτε από ΚΔΒΜ ή άλλο εκπαιδευτικό οργανισμό), με τη διαχείριση των συμβάσεων δίνεται η δυνατότητα :

1. Καταχώρησης της συμφωνίας (πχ των θεμάτων που αγοράζει ο καταρτιζόμενος και του ποσού για κάθε ένα από αυτά).

2. Αυτόματης ανάπτυξης του συμφωνημένου διακανονισμού πληρωμής του συμφωνηθέντος ποσού.

3. Αυτόματη διενέργεια των τιμολογήσεων σταδιακά ή στο τέλος της κατάρτισης

4. Αυτόματη καταχώρηση των εισπράξεων σταδιακά και με βάση τον καταχωρημένο διακανονισμό

Το σύστημα παρακολουθεί τις εκκρεμότητες τιμολόγησης και είσπραξης και διευκολύνει την έγκαιρη διενέργεια τους.

Φίλτρο αγγελιών θέσεων εργασίας

Προστέθηκε η δυνατότητα χρήσης του πεδίου "είναι πρακτική". Έτσι, μπορούν να ζητηθούν οι αγγελίες που αφορούν θέσεις πρακτικής ή πραγματικές θέσεις απασχόλησης.

Εικόνες μητρώων

Δημιουργήθηκε η υποδομή για την προσθήκη σε επόμενο update της δυνατότητας αποθήκευσης και προβολής εικόνων προφίλ στα μητρώα.

Διαχείριση σύζευξης

Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης καταχώρησης σύζευξης από την έκφραση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την πυξίδα απασχόλησης. Έτσι, η εκδήλωση ενδιαφέροντος, ακολουθείται από την σύζευξη που καθοδηγεί τον υπεύθυνο να ανταποκριθεί στο ενδιαφέρον αποτελεσματικά, επικοινωνώντας, προτείνοντας εναλλακτικές, κλείνοντας συναντήσεις κλπ.