Αποσβέσεις

Η φόρμα διενέργειας αποσβέσεων έχει βελτιστοποιηθεί ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης καθώς και τις απαιτήσεις εσωτερικής κοστολόγησης για διενέργεια αποσβέσεων κατά πρόγραμμα – έργο.

Για την διενέργεια αποσβέσεων πρέπει πρώτα να επιλέξετε την φάση προγράμματος και στη συνέχεια την χρήση για την οποία θέλετε να κάνετε αποσβέσεις.

Ακολούθως με την «εφαρμογή φίλτρου» εμφανίζονται οι αποσβέσεις (αν υπάρχουν) που έχουν ήδη γίνει για την επιλεγμένη χρήση και φάση προγράμματος.Με το πλήκτρο «Επιλογή παγίων προς απόσβεση» εμφανίζεται στην οθόνη η φόρμα «Προβολή – Επιλογή παγίων προς απόσβεση» η οποία περιγράφηκε ποιο πριν, με την διαφορά ότι το κάτω μέρος της έχει διαφοροποιηθεί όπως φαίνεται ποιο κάτω ώστε να μπορέσετε να επιλέξετε το διάστημα εντός της χρήσης για το οποίο θέλετε να κάνετε αποσβέσεις.


Με την χρήση του φίλτρου της φόρμας αυτής μπορείτε στη συνέχεια να επιλέξετε τα πάγια που θα αποσβεστούν και κάθε ένα από αυτά με «διπλό κλικ» πάνω στην περιγραφή του να το μεταφέρετε στην φόρμα αποσβέσεων.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή κάνει αυτόματα ελέγχους ώστε πάγια που έχουν ήδη απόσβεση σε κάποια χρονική περίοδο να μην μπορούν να αποσβεστούν δεύτερη φορά.

Όταν ολοκληρώσετε τις αποσβέσεις μπορείτε να προβάλλετε είτε την «Αναλυτική κατάσταση αποσβέσεων» για το πρόγραμμα και η οποία επισυνάπτεται στις αιτήσεις αποπληρωμής των προγραμμάτων των οποίων το σύστημα διαχείρισης απαιτεί κάτι τέτοιο, είτε να προβάλλετε το λογιστικό άρθρο των αποσβέσεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο στη συνέχεια μπορείτε να το καταχωρίσετε στην λογιστική και να το επιμερίσετε στο πρόγραμμα ώστε να συμπεριληφθούν οι αποσβέσεις στην αίτηση αποπληρωμής.

Σημειώνεται ότι επειδή οι αποσβέσεις λογιστικοποιούνται κατά κανόνα στο τέλος της χρήσης μπορείτε καθ’ όλη την διάρκεια της χρήσης να καταχωρήσετε την εγγραφή με χρήση προϋπολογιστικού άρθρου, το οποίο στο τέλος της θα μετατρέψετε σε τακτοποιητικό άρθρο για να ενσωματωθεί στον ισολογισμό μαζί με τις υπόλοιπες αποσβέσεις.