Εισαγωγή αγορών παγίων

Σ’ αυτή την φόρμα καταχωρούνται τα παραστατικά αγορών παγίων.


Αποτελείται από τρεις τομείς:

  • Γενικά στοιχεία παραστατικού
  • Στοιχεία είδους παγίου
  • Στοιχεία παγίων

όπου τα στοιχεία που καταχωρούνται περιγράφονται στη συνέχεια.


  • Γενικά στοιχεία παραστατικού

Καταχωρούνται η ημερομηνία του παραστατικού, η σειρά και ο αριθμός του, ο προμηθευτής και το υποκατάστημα του ΚΕΚ στο οποίο παραδόθηκαν τα πάγια που περιλαμβάνονται στο παραστατικό.


  • Στοιχεία είδους παγίου

Για κάθε είδος παγίου που περιλαμβάνεται στο παραστατικό, καταχωρούνται η περιγραφή του παγίου, η κατηγορία του, η μάρκα και του μοντέλο, η ποσότητα που περιλαμβάνεται στο παραστατικό και η τιμή αγοράς ανά μονάδα.

Στο πεδίο αξία εμφανίζεται το αξία της συνολικής ποσότητας των παγίων και πρέπει να συμφωνεί με το αντίστοιχο αναγραφόμενο ποσό στο παραστατικό μετά την αφαίρεση ενδεχόμενων εκπτώσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή της σωστής κατηγορίας παγίου, γιατί κάθε κατηγορία αντιστοιχίζεται με συγκεκριμένους λογαριασμούς παγίου και οι οποίοι μετά την έναρξη αποσβέσεων του παγίου δεν μπορούν να μεταβληθούν.


  • Στοιχεία παγίων

Για κάθε ένα πάγιο που αναφέρεται στην προηγούμενη ενότητα στο πεδίο ποσότητα καταχωρούνται ο εργοστασιακός σειριακός αριθμός, ο εσωτερικός αριθμός μητρώου του παγίου, παρατηρήσεις αν υπάρχουν και οι προηγούμενες αποσβέσεις. Προηγούμενες αποσβέσεις νοούνται αυτές που έχουν γίνει μέχρι την έναρξη παρακολούθησης του παγίου με την εφαρμογή.

Το υποκατάστημα και η αρχική αξία ενημερώνονται αυτόματα από τις τιμές που ήδη καταχωρήθηκαν στις προηγούμενες ενότητες.

Ειδικά το υποκατάστημα μπορεί να μεταβληθεί και να διαφέρει από αυτό του παραστατικού ώστε να μπορούν να παρακολουθηθούν πιθανές μετακινήσεις παγίων από υποκατάστημα σε υποκατάστημα.        

Για τα δραχμικά παραστατικά τα οποία περιλαμβάνουν πάγια τα οποία μετατράπηκαν σε ευρώ, δίνεται η δυνατότητα προβολής είτε των αρχικών παγίων σε δραχμές είτε των προερχομένων από μετατροπή σε ευρώ.

Ειδικά για τα πάγια σε ευρώ που προέρχονται από μετατροπή, στο πεδίο προηγούμενες αποσβέσεις εμφανίζεται το σύνολο των αποσβέσεων που διενεργήθηκαν στο πάγιο κατά την διάρκεια της δραχμικής περιόδου.