• Τύποι αξιογράφων

Στην οθόνη αυτή συμπληρώνουμε τους τύπους αξιογράφων που χρησιμοποιεί η εταιρεία (π.χ Επιταγές πληρωτέες, Επιταγές Εισπρακτέες κλπ).

Τα στοιχεία που συμπληρώνουμε κατά Τύπο Αξιογράφου είναι:

  • Περιγραφή
  • Τύπος (επιλογή Εισπρακτέο ή Πληρωτέο)
  • Είδος (επιλογή Ιδιωτικό έγγραφο ή Τραπεζικό έγγραφο)
  • Καταστάσεις Αξιογράφων (συμπληρώνουμε τις πιθανές καταστάσεις που μπορεί να βρίσκεται ο Τύπος Αξιογράφου π.χ. για τον τύπο Επιταγές Εισπρακτέες, κάποιες πιθανές καταστάσεις είναι: στο Χαρτοφυλάκιο, σε Τράπεζα, σε τρίτους, κλπ).


Για κάθε κατάσταση συμπληρώνουμε:

  • Περιγραφή
  • Κατάσταση (επιλογή απλή (στο χαρτοφυλάκιο) ή σε τράπεζα ή σε τρίτους)
  • Εξοφλημένο (αν το αξιόγραφο, όταν περιέλθει σε αυτή την κατάσταση θεωρείται εξοφλημένο ή όχι)
  • Λογαριασμοί Αξιογράφων (ποιοι από τους λογαριασμούς των τραπεζών που έχουν δηλωθεί στην εργασία Τράπεζες περιέχει αξιόγραφα που ανήκουν σε αυτή την κατάσταση).


Τα στοιχεία που συμπληρώνουμε για κάθε λογαριασμό είναι:

  • Περιγραφή
  • Τραπεζικός Λογαριασμός (επιλέγεται ένας από τους λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στις Τράπεζες).