Προβολή αξιογράφων

Στην οθόνη αυτή εμφανίζεται μία λίστα των αξιογράφων που υπακούουν στα φίλτρα που έχουν οριστεί στην σελίδα «Φίλτρο».

Για κάθε αξιόγραφο τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι:

  • Συναλλασσόμενος
  • Αριθμός αξιογράφου
  • Ημερομηνία έκδοσης
  • Ημερομηνία λήξης
  • Ποσό
  • Τρέχουσα κατάσταση
  • Τραπεζικός λογαριασμός
  • Τρέχων κάτοχος


Στην σελίδα «Ιστορικό» εμφανίζεται μία κατάσταση των κινήσεων του αξιογράφου.


Με το πλήκτρο  γίνεται εκτύπωση της επιταγής σε μηχανογραφικό έντυπο.

Με το πλήκτρο  εμφανίζεται η παραχθείσα λογιστική εγγραφή, εφόσον ανήκει στην τρέχουσα χρήση.