Επεξεργασία κινήσεων αξιογράφων

Στην ενότητα αυτή έχουμε τη δυνατότητα επεξεργασίας και τροποποίησης των αξιογράφων καθώς και της διαχείρισής τους με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η αυτόματη ενημέρωση της Γενικής Λογιστικής.