Αξιόγραφα

To αρχείο διαχείρισης αξιογράφων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των λογαριασμών της Λογιστικής Διαχείρισης. Παρέχει τη δυνατότητα της διαχείρισης των αξιογράφων με αυτόματη ενημέρωση της Γενικής Λογιστικής, της αναλυτικής παρακολούθησης πολλών λογαριασμών καθώς και την μηχανογραφική έκδοση επιταγών.

Η Διαχείριση Αξιογράφων αποτελείται από τρεις ενότητες (αναλυτική παρουσίαση των οποίων περιγράφεται στη συνέχεια):

       Επεξεργασία κινήσεων

       Προβολή αξιογράφων

       Παράμετροι αξιογράφων