• Οριστικοποίηση εγγραφών

Με την εργασία αυτή γίνεται η οριστικοποίηση των εγγραφών της λογιστικής, παίρνουν δηλαδή α/α στο αντίστοιχο ημερολόγιο.

Το μόνο στοιχείο που χρειάζεται να συμπληρώσει ο χρήστης είναι η ημερομηνία μέχρι την οποία θα γίνει η οριστικοποίηση.