Παράμετροι

Στην ενότητα «Παράμετροι» οι κινήσεις κατηγοριοποιούνται σε:

       Παραστατικό

       Ενημέρωση ΚΕΠΥΟ

       Σειρές παραστατικών

       Αιτιολογίες κινήσεων