Υποβολή συμφωνητικών σε ΔΟΥ


Παρακάτω θα περιγράψουμε αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο παραμετροποιείται, προετοιμάζεται και τελικά δημιουργείτει η κατάσταση συμφωνητικών για ΔΟΥ. Τα περιεχόμενα της κατάστασης συμφωνητικών που παράγει το Argus προέρχονται από τις παρακάτω πηγές :

 1. Εκπαιδευτές
 2. Στελέχη ΣΥΥ
 3. Καταρτιζόμενους
  1. Επιδοτούμενους
  2. Πελάτες
 4. Εταιρίες πρακτικής άσκησης
 5. Συνεργάτες

Πρακτικά, σε αυτές τις κατηγορίες ανήκει το σύνολο των συμφωνητικών ενός φορέα δεδομένου ότι στην κατηγορία «συνεργάτες» μπορούν να υπαχθούν όλες οι περιπτώσεις συμφωνητικών που δεν ανήκουν στις πρώτες κατηγορίες.

Θα πρέπει να προηγηθεί η ακόλουθη παραμετροποίηση. Στην επιλογή «Εργαλεία -> Γενικές παράμετροι -> Παράμετροι συστήματος» στην ομάδα παραμέτρων «Λογιστική» θα πρέπει να ενημερώσετε για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες τις τιμές για :

 1. Παρατηρήσεις συμφωνητικού : Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα πεδία [ProgrCode], [ProgrICode] κλπ. Επισημαίνουμε ότι ο διαθέσιμος χώρος από τη ΔΟΥ είναι μόνο 50 χαρακτήρες. Κατά συνέπεια θα πρέπει να χωρά το κείμενο που θα επιλέξετε.
 2. Αντικείμενο συμφωνητικού : Επιλογή από προκαθορισμένη από τη ΔΟΥ λίστα επιλογών.

Αυτά που θα επιλέξετε θα περιλαμβάνοται στην κατάσταση συμφωνητικών εκτός αν γίνεται εξειδίκευση όπως θα περιγραφεί παρακάτω.

Δείτε στη συνέχεια την εξειδίκευση κατά κατηγορία συμφωνητικών


Εκπαιδευτές

Κάθε εκπαιδευτή ανήκει σε μια ασφαλιστική κατηγορία η οποία επιλέγεται στην σελίδα ασφαλιστικά στο μητρώο εκπαιδευτών.

Στις ασφαλιστικές κατηγορίες προστέθηκε η δυνατότητα ορισμού των τιμών «Παρατηρήσεις συμφωνητικού» και «Αντικείμενο συμφωνητικού» για την περίπτωση που επιθυμείτε σε κάποια κατηγορία να είναι διαφορετικά από τα προεπιλεγμένα.Έτσι μπορείτε να έχετε διαφορετικές τιμές για κάθε ασφαλιστική κατηγορία.


Τα συμφωνητικά των εκπαιδευτών παράγονται όπως είναι γνωστό από τη λειτουργία «Προγράμματα -> Προγραμματισμός κατάρτισης -> Συμφωνητικά εκπαιδευτών».

Στη λειτουργία αυτή, με την επιλογή του δεξιού κλικ «Υπολογισμός ωρών» το σύστημα ενημερώνει τα συμφωνητικά με τις ώρες των εκπαιδευτών σε κάθε πρόγραμμα.

Σχετικά με τις ημερομηνίες «Από», «Έως» υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές :

«Από» : Αν το πεδίο παραμείνει κενό, το σύστημα θα θεωρήσει ότι η σύμβαση υπεγράφη και ισχύει από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Αν όχι, θα ληφθεί υπόψη η τιμή αυτή. Κατά συνέπεια το σύστημα επιλέγει σε ένα τρίμηνο τα συμφωνητικά που η ημερομηνία «Από» ή η ημερομηνία έναρξης είναι μέσα στο τρίμηνο.

«Έως» : Αντίστοιχα, αν το πεδίο παραμείνει κενό, θεωρήται ως ημερομηνία λήξης σύμβασης η ημερομηνία λήξης του προγράμματος.

Ως συμφωνηθείσα αμοιβή στο συμφωνητικό, αναγράφεται εναλλακτικά :

 • το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό με βάση τις ώρες και τη συμφωνηθείσα αμοιβή ανά ώρα (όπως έχει καταχωρηθεί στην ομάδα εκπαιδευτών).
 • Ή μηδέν και ταυτόχρονα αναφέρεται στις παρατηρήσεις η συμφωνία ανά ώρα αναλυτικά για θεωρία, εργαστήριο και πρακτική άσκηση.

Η παράμετρος βρίσκεται στις γενικές παραμέτρους, στην ομάδα «Λογιστική» και έχει τίτλο «Κατάσταση συμφωνητικών : Ποσό συμφωνητικού για τους εκπαιδευτές, σύνολο αμοιβής (Ν) ή ανά ώρα (Ο)» Αν απαντήσετε ΝΑΙ θα υπολογίσει συνολικό κόστος. Αν απαντήσετε ΟΧΙ θα αναφέρει τη συμφωνηθείσα αμοιβή.


Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμπερίληψη των συμφωνητικών στην κατάσταση είναι να είναι ενεργοποιημένο το τσεκ στη δεξιά στήλη της παραπάνω φόρμας το οποίο δηλώνει ότι το συμφωνητικό έγινε.


Στελέχη ΣΥΥ


Τα στελέχη ΣΥΥ, καταχωρούνται στην ομάδα εκπαιδευτών με συμπληρωμένες όμως τις πληροφορίες ΣΥΥ. Αυτό γίνεται με το κουμπί «Στοιχεία ΣΥΥ» στο κάτω αριστερά μέρος της παρακάτω φόρμας το οποίο εμφανίζει τα πεδία ΣΥΥ όπως παρακάτω :Στο πεδίο «Ημερ.(Τρ)» καταχωρείται η ημερομηνία του συμφωνητικού με το στέλεχος ΣΥΥ. Με βάση αυτήν την ημερομηνία επιλέγεται το συμφωνητικό στο κάποιο τρίμηνο.

Στο πεδίο «Αμ.Συνδρ» καταχωρείται η συμφωνηθείσα αμοιβή ανά συνεδρία. Στο πεδίο «Αρ.Συνδρ.» καταχωρείται ο αριθμός των συνεδριών που έχει συμφωνηθεί να παρασχεθούν από το στέλεχος. Το γινόμενο, περιλαμβάνεται στο συμφωνητικό ως συμφωνηθείσα αμοιβή.


Καταρτιζόμενοι

Σε κάθε πρόγραμμα, ο κάθε καταρτιζόμενος ανήκει σε κάποια κατηγορία αμοιβής. Στις κατηγορίες αμοιβής προστέθηκε η δυνατότητα ορισμού των τιμών «Παρατηρήσεις συμφωνητικού» και «Αντικείμενο συμφωνητικού» για την περίπτωση που επιθυμείτε σε κάποια κατηγορία να είναι διαφορετικά από τα προεπιλεγμένα.Έτσι μπορείτε να έχετε διαφορετικές τιμές για κάθε ασφαλιστική κατηγορία.


Η επιλογή των καταρτιζομένων γίνεται με βάση την ομάδα εκπαιδευτών ως ακολούθως:Ως ημερομηνία συμφωνητικού θεωρείται η ημερομηνία που έχει καταχωρηθεί στο πεδίο «συμ/κού». Θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι ενημερωμένο για να επιλεγούν τα συμφωνητικά στην κατάσταση.

Αν καποιος καταρτιζόμενος είναι αντικαταστάτης άλλου, ειδικά για αυτόν ως ημερομηνία συμφωνητικού νοείτει η ημερομηνία αντικατάστασης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμπερίληψη συμφωνητικών καταρτιζομένων είναι να έχει επιλεγεί στην κατηγορία αμοιβής το πεδίο «Υποβάλλεται στην κατάσταση συμφωνητικών ΔΟΥ» και στο επιχειρησιακό να είναι επιλεγμένο το πεδίο «Συμφωνητικό με καταρτιζόμενους».

Στο ποσό συμφωνητικού περιλαμβάνεται :

 1. Για επιδοτούμενους, προβλέπεται η δυνατότητα επιλογής από τις γενικές παραμέτρους, είτε :
  1. το προβλεπόμενο ποσό συνολικής επιδότησης όπως προκύπτει από τον αριθμό των ωρών του προγράμματος και την ωριαία αμοιβή που προβλέπεται στην κατηγορία αμοιβής. Δεδομένου ότι στην κατηγορία αμοιβής καταρτιζομένων υπάρχει η δυνατότητα ορισμού διαφορετικής ωριαίας αμοιβής για θεωρία, πρακτική και θεωρία πρακτική με τηλεκατάρτιση, υπολογίζεται από το περιεχόμενο κατάρτισης ο αριθμός ωρών κατάρτισης κατά περίπτωση ανάλογα με το αν είναι πρακτική ή όχι και ανάλογα με το αν είναι επιλεγμένο το «τηλεκατάρτιση» ή όχι.
  2. Στο ποσό να αναγράφεται μηδέν αλλά στις παρατηρήσεις να αναγράφεται η συμφωνηθείσα ανά ώρα αμοιβή.

Η παράμετρος βρίσκεται στις γενικές παραμέτρους, στην ομάδα «Λογιστική» και έχει τίτλο «Κατάσταση συμφωνητικών : Ποσό συμφωνητικού για τους επιδοτούμενους καταρτιζόμενους, σύνολο αμοιβής (Ν) ή ανά ώρα (Ο)». Αν απαντήσετε ΝΑΙ θα υπολογίσει συνολικό κόστος. Αν απαντήσετε ΟΧΙ θα αναφέρει τη συμφωνηθείσα αμοιβή.

 1. Για πελάτες καταρτιζόμενους που πληρώνουν το κόστος του σεμιναρίου, το ποσό που φαίνεται στην σελίδα «Παράμετροι αυτοχρηματοδοτούμενων» της κατηγορίας αμοιβής στο πεδίο «Συνολικό κόστος κατάρτισης (Θεωρία και Πρακτική)».


Εταιρίες πρακτικής άσκησης

Για την συμπερίληψη συμφωνητιού με εταιρία πρακτικής άσκησης, θα πρέπει να είναι ενημερωμένο το πεδίο «Ημερομηνία σύμβασης» στην ομάδα εταιριών και να είναι μέσα στο τρίμηνο αναφοράς.Ως ποσό της σύμβασης εναλλακτικά :

 • νοείται το γινόμενο της συμφωνηθείσας ανά ώρα και καταρτιζόμενο αμοιβή επί τον αριθμό των καταρτιζομένων που θα κάνουν την πρακτική τους σε αυτή την εταιρία (στο πεδίο «Θ.Πρακτικής») επί τον αριθμό των ωρών πρακτικής άσκησης σε εταιρίες (καταχωρείται στην φάση υλοποίησης).
 • Ή αναφέρεται μηδέν και ταυτόχρονα στις παρατηρήσεις αναφέρεται η συμφωνηθείσα αμοιβή ανά ώρα ανά καταρτιζόμενο

Η παράμετρος βρίσκεται στις γενικές παραμέτρους, στην ομάδα «Λογιστική» και έχει τίτλο «Κατάσταση συμφωνητικών : Ποσό συμφωνητικού για τις εταιρίες πρακτικής, σύνολο αμοιβής (Ν) ή ανά ώρα (Ο)». Αν απαντήσετε ΝΑΙ θα υπολογίσει συνολικό κόστος. Αν απαντήσετε ΟΧΙ θα αναφέρει τη συμφωνηθείσα αμοιβή.Συνεργάτες

Σε κάθε πρόγραμμα, ο κάθε συνεργάτης ανήκει σε κάποια ρόλο. Οι ρόλοι είναι διαχειρίσιμοι από την φόρμα «Προγράμματα -> Παράμετροι -> Κατηγορίες συνεργατών». Σε αυτή τη φόρμα προστέθηκε η δυνατότητα ορισμού των τιμών «Παρατηρήσεις συμφωνητικού» και «Αντικείμενο συμφωνητικού» για την περίπτωση που επιθυμείτε σε κάποια κατηγορία να είναι διαφορετικά από τα προεπιλεγμένα.Έτσι μπορείτε να έχετε διαφορετικές τιμές για κάθε κατηγορία συνεργατών.

Σε αυτή την φόρμα μπορείτε επίσης να προσθέσετε κάθε νέα κατηγορία επιθυμείτε ώστε να καλύψετετε όλες τις πιθανές ανάγκες. Πχ Εκμισθωτής ακινήτου, leasing κλπ.

Για να συμπεριληφθεί ένα συμφωνητικό με συνεργάτη στην κατάσταση θα πρέπει στην ομάδα συνεργατών, να έχει καταχωρηθεί η ημερομηνία συμφωνητικού και να περιλαμβάνεται στο τρίμηνο αναφοράς.

Ως ποσό συμφωνητικού θεωρείται το ποσό που έχει καταχωρηθεί στην ίδια φόρμα.

Στη φόρμα αυτή μπορείτε να καταχωρήσετε κάθε πιθανό συνεργάτη που έχει σχέση με το πρόγραμμα.

Για την περίπτωση που έχετε συμφωνητικά που δεν είναι αντιστοιχισμένα με κάποιο πρόγραμμα, μπορείτε να τα καταχωρήσετε σε κάποια ομάδα συνεργατών του επιχειρησιαμού «Διοικητικές δαπάνες».

Ως ημερομηνία έναρξης και λήξης του συμφωνητικού, θεωρούνται οι ημερομηνίες «Έναρξη» και «Λήξη» στη σελίδα «Περίοδος και περιγραφή συνεργασίας». Αν δεν έχουν εισαχθεί ημερομηνίες, τότε λαμβάνονται υπόψη η ημερομηνία έναρξης και λήξης του προγράμματος.