• Λοιπές εκκαθαρίσεις

Με την εργασία αυτή γίνεται η έκδοση μηχανογραφημένων επιταγών για τους εκπαιδευτές που συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα, ή για λοιπούς πιστωτές.


Στην περίπτωση που θέλουμε να εκδώσουμε επιταγές για εκπαιδευτές πρέπει να επιλεγεί η Φάση του προγράμματος για το οποίο γίνεται η πληρωμή. Αν πρόκειται για λοιπούς πιστωτές, αυτό δεν είναι απαραίτητο.


Ακολούθως επιλέγουμε την ιδιότητα του συναλλασσομένου και τον συναλλασσόμενο και με τη χρήση του κατάλληλου πλήκτρου εμφανίζονται οι κινήσεις του συναλλασσόμενου για τις οποίες δεν έχει γίνει διασταύρωση χρεοπιστώσεων και επομένως θεωρούνται ανοιχτές.

Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το βέλος μεταφέρονται οι επιλεγμένες κινήσεις στην θέση «Επιλεγμένες κινήσεις για πληρωμή» και το ποσό τους προστίθεται στο ποσό της επιταγής που θα δημιουργηθεί.

Το ποσό που προστίθεται στην επιταγή είναι όλο το ποσό της κίνησης εκτός αν διαφορετικά δηλωθεί στο πεδίο «Ποσό κίνησης για πληρωμή».

Σε περίπτωση λάθους διορθώνουμε με το πλήκτρο που απεικονίζει το μολύβι.


Συμπληρώνουμε τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Παραστατικό (το παραστατικό που θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία των επιταγών)
  • Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης των επιταγών
  • Δίγραμμη (αν οι επιταγές που θα δημιουργηθούν θα είναι δίγραμμες ή όχι)
  • Αιτιολογία που θα εκτυπωθεί
  • Αριθμός Επιταγής (ΠΡΟΣΟΧΗ: η αρίθμηση των μηχανογραφημένων επιταγών είναι αυτόματη και έτσι πρέπει να γίνεται. Αν το πεδίο αυτό συμπληρωθεί τότε θα χρησιμοποιηθεί ο αριθμός που θα δηλωθεί εδώ. Το πεδίο αυτό χρησιμοποιείται μόνο όταν εκδοθεί μία επιταγή η οποία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και καταστραφεί επί τόπου οπότε ο αριθμός της μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί).

Κατόπιν μπορούμε να εκδώσουμε την επιταγή με χρήση του αντίστοιχου πλήκτρου.


Η εφαρμογή αυτή έχει σαν αποτέλεσμα:

  • την καταχώρηση της επιταγής στο αρχείο αξιογράφων
  • τη δημιουργία των κινήσεων αντιστοίχησης χρεοπιστώσεων
  • την έκδοση των μηχανογραφημένων επιταγών
  • την έκδοση αποδεικτικού είσπραξης