• Εκκαθαρίσεις καταρτιζομένων

Με την εργασία αυτή γίνεται η έκδοση μηχανογραφημένων επιταγών για τους καταρτιζόμενους που συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα.


Αφού επιλεγεί η Φάση του Προγράμματος για την οποία θέλουμε να εκδώσουμε επιταγές για τους καταρτιζόμενους, με τη χρήση του κατάλληλου πλήκτρου, εμφανίζονται στην οθόνη οι καταρτιζόμενοι και το ποσό το οποίο τους οφείλεται.


Στη συνέχεια συμπληρώνουμε τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Παραστατικό (το παραστατικό που θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία των επιταγών)
  • Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης των επιταγών
  • Δίγραμμη (αν οι επιταγές που θα δημιουργηθούν θα είναι δίγραμμες ή όχι)
  • Πληρωμή μέχρι ποσοστού (μέχρι ποιο ποσοστό θα πληρωθούν οι καταρτιζόμενοι, π.χ. 50 στην περίπτωση που εξοφληθεί το μισό του οφειλομένου)

Κατόπιν μπορούμε να εκδώσουμε επιταγή είτε για τον επιλεγμένο καταρτιζόμενο, είτε για όλους με χρήση των αντίστοιχων πλήκτρων.


Η εφαρμογή έχει σαν αποτέλεσμα:

  • την καταχώρηση των επιταγών στο αρχείο αξιογράφων
  • τη δημιουργία των κινήσεων αντιστοίχησης χρεοπιστώσεων
  • την έκδοση των μηχανογραφημένων επιταγών
  • την έκδοση αποδεικτικού είσπραξης
  • την έκδοση εκκαθαριστικού για τους καταρτιζόμενους (μόνο στην περίπτωση που το Ποσοστό Πληρωμής είναι 100%)