• Επεξεργασία κίνησης

Στην οθόνη αυτή συμπληρώνουμε:

 • Ημερομηνία κίνησης
 • Παραστατικό κίνησης
 • Σειρά & Αριθμό (όταν πρόκειται για χειρόγραφα παραστατικά ή παραστατικά τρίτου)
 • Έκδοση (επιλέγουμε την σειρά έκδοσης, ανάλογα με το παραστατικό, για την έκδοση της κίνησης)
 • Αιτιολογία (χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πάνω μέρος καταχωρείται ως αιτιολογία της κίνησης ενώ το κάτω μέρος εκτυπώνεται σε περίπτωση εκτύπωσης της κίνησης).


Η εφαρμογή συμπληρώνει αυτόματα τα πεδία:

  • Εκτυπ (αν η κίνηση είναι εκτυπωμένη)
  • Ομαδ (αν η κίνηση έχει εκτυπωθεί με ομαδική εκτύπωση)


Στον μεσαίο τομέα συμπληρώνονται οι λογαριασμοί με τα ποσά τους. Αν κάποιος λογαριασμός συνδέεται με ιδιότητα συναλλασσομένου, πρέπει να συμπληρωθεί και ο αντίστοιχος συναλλασσόμενος.

Σε περίπτωση που το παραστατικό ενημερώνει την ΜΥΦ, η εφαρμογή συμπληρώνει αυτόματα στην θέση «Στοιχεία ΚΕΠΥΟ» τα αντίστοιχα στοιχεία. Η κίνηση εκτυπώνεται με την χρήση του πλήκτρου «Εκτύπωση».  


Αναδυόμενα menu

Με την χρήση του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού εμφανίζεται το αναδυόμενο menu, το οποίο εκτός των βασικών λειτουργιών περιέχει τις ακόλουθες εργασίες:

 • Αντιγραφή κίνησης (δημιουργεί μία κίνηση ακριβώς ίδια με την υπό επεξεργασία κίνηση π.χ. αντιγραφή μίας κίνησης ενοικίου και απλή αλλαγή της ημερομηνίας της)
 • Αντιγραφή κίνησης με μηδενικά ποσά (δημιουργεί μία κίνηση ίδια με την υπό επεξεργασία κίνηση, με όλα τα ποσά χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών μηδενισμένα)
 • Αντιγραφή κίνησης με μηδενικά ποσά (δημιουργεί μία κίνηση ίδια με την υπό επεξεργασία κίνηση, με όλα τα ποσά χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών με αρνητικά πρόσημα με στόχο τον αντιλογισμό της κίνησης).