Παράμετροι

Στην σελίδα αυτή καταχωρούνται οι παράμετροι των επιχειρησιακών.

Τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι:


Τίτλος

Ο τίτλος του επιχειρησιακού

Είδος

Καθορισμός των εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν στο σύνολο των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα

Αναθέτων

Επιλογή του αναθέτοντος φορέα

Κατανομή σε υποέργα

Εάν επιλεγεί, εμφανίζει την σελίδα Υποέργα στην διαχείριση προγραμμάτων

Κατανομή σε Προτάσεις

Εάν επιλεγεί, εμφανίζει την σελίδα Προτάσεις στην διαχείριση προγραμμάτων

Παρακ.εισροών κατά έργο

Καθορισμός εμφάνισης του Button «Εισροές υποέργου»  στην ενότητα  «Διαχείριση Προγραμμάτων» στην φόρμα «Υποέργο»

Συμπεριφορά κατά την καταχώριση του προγράμματος

Ανάλογα με την επιλογή στο σημείο αυτό, μορφοποιείται  η εμφάνιση των φορμών  «Δράση» και «Φάση» στην ενότητα «Διαχείριση Προγραμμάτων»

Η κατάρτιση οδηγεί σε πιστοποίηση

Επιλέγεται σε περίπτωση που προβλέπονται εξετάσεις πιστοποίησης, για την ενεργοποίηση φορμών καταχώρισης θεμάτων, ημερομηνιών και έκβασης των εξετάσεων

Voucher

Επιλέγεται εάν το επιχειρησιακό είναι τύπου voucher

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση


Αυτόματος υπολογισμός βαθμού

Επιλέγεται έτσι ώστε να υπολογίζεται αυτόματα ο γενικός βαθμός πιστοποίησης γνώσεων κατά την εισαγωγή των επιμέρους εξετάσεων

Κατηγορία αμοιβής εκπαιδευτών


Κατηγορία αμοιβής καταρτιζομένων

κατηγορία αμοιβής που ισχύει γενικά για τους καταρτιζόμενους εκτός αν δηλώσουμε για συγκεκριμένο καταρτιζόμενο κάτι διαφορετικό

Συμφωνητικό με καταρτιζόμενους


Όχι αμοιβή σε εκπαιδευτές πρακτικής χωρίς καταρτιζόμενους

Οι εκπαιδευτές δεν αμείβονται αν δεν προσέλθουν οι καταρτιζόμενοι στην πρακτική

Ομάδα δεικτών αξιολόγησης

Δηλώνεται η ομάδα που περιλαμβάνει του δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προγραμμάτων

Τύπος Υπολογισμού προεπιλογής

Επιλέγεται ο τύπος υπολογισμού (βαθμολόγησης) της προεπιλογής σε ομάδα υποψηφίων

Τύπος Υπολογισμού επιλογής

Επιλέγεται ο τύπος υπολογισμού (βαθμολόγησης) της οεπιλογής σε ομάδα υποψηφίων

Το επιχειρησιακό χρησιμοποιείται ως πρότυπο

Δυνατότητα αντιγραφής του επιχειρησιακού με τα προγράμματα του για πανομοιότυπα τέτοια