Ομαδική έκδοση παραστατικών

Μόλις ζητηθεί από την κονσόλα κινήσεων λογιστικής η ομαδική έκδοση παραστατικών, εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα :
στην οποία πρέπει να επιλέξετε τα παρακάτω στοιχεία :


Το παραστατικό που θα επιλεγεί προς έκδοση

Για την αποφυγή σφάλματος, δεν εκδίδονται μαζικά όλες οι επιλεγμένες εγγραφές παρά μόνο όσες έχουν το παραστατικό που θα ορίσετε εδώ.

Το είδος των παραστατικών που θα εκδοθούν

Αν αφορούν καταρτιζόμενους κλπ

Το παραστατικό που θα εκδοθεί

Πρέπει να επιλέξετε από τη λίστα η οποία περιέχει παραστατικά που είναι συμβατά με το είδος που επιλέξατε στο προηγούμενο πεδίο

Σειρά και ημερομηνία έκδοσης

Τα στοιχεία με τα οποία θα γίνει η έκδοση

Άμεση έκδοση

Αν επιλεγεί, γίνεται και η εκτύπωση των παραστατικών διαφορετικά παραμένουν χωρίς εκτύπωση και έχετε τη δυνατότητα σε δεύτερο χρόνο να κάνετε επανεκτύπωση. Προτείνεται στις περιπτώσεις μεγάλου όγκου παραστατικών

Βρέθηκαν :

Το σύστημα κάνει καταμέτρηση και εμφανίζει τον αριθμό των προς έκδοση παραστατικών


Μόλις γίνει η καταχώρηση, με το πλήκτρο "Έκδοση παραστατικών", τα προς έκδοση παραστατικά εκδίδονται και παίρνουν την επιλεγείσα ημερομηνία και σειρά