• Κατηγορίες προσωπικού

Με την χρήση της οθόνης «Κατηγορίες προσωπικού» δίνεται η δυνατότητα ευέλικτης στατιστικής κατανομής των συναλλασσομένων με την ιδιότητα «προσωπικό»